Η Σχέση της Χρήσης-Κατάχρησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με την Αυθεντικότητα του Ατόμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943174 36 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-15
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γκούντα Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τζαβέλλας Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τριανταφύλλου Καλλιόπη, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Σχέση της Χρήσης-Κατάχρησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με την Αυθεντικότητα του Ατόμου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σχέση της χρήσης-κατάχρησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την αυθεντικότητα του ατόμου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ανάγκη για επικοινωνία, αλληλεπίδραση, ενημέρωση και ψυχαγωγία οδήγησαν στη μεγάλη ανάπτυξη και δημοφιλία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η μετάβαση από την κανονική στην υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιλέγεται από τους χρήστες ως μηχανισμός για την ανακούφιση του άγχους και της μοναξιάς με αποτέλεσμα την πιο ενεργή συμμετοχή σε περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες σε κοινωνικά, επαγγελματικά, ακαδημαϊκά θέματα, προβλήματα υγείας και μοναξιά. Καθώς η ανάπτυξη μιας ψεύτικης εικόνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια συνηθισμένη πρακτική για την εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής και του θαυμασμού των υπολοίπων, ένα από τα χαρακτηριστικά που επηρεάζεται άμεσα είναι η αυθεντικότητα του ατόμου.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει την πιθανή σχέση μεταξύ του βαθμού χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του βαθμού αυθεντικότητας των χρηστών των μέσων στους νέους στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στοχεύει: 1) στον υπολογισμό του βαθμού χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των φοιτητών, 2) στη διερεύνηση της επιρροής του κοινωνικο-δημογραφικού προφίλ στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και 3) στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αυθεντικότητας των φοιτητών.
Μεθοδολογία: Για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ χρήσης, εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυθεντικότητας του ατόμου, καθώς και για την εμπειρική τεκμηρίωση των όσων αναφέρονται στη βιβλιογραφία, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε δείγμα φοιτητών στην Ελλάδα. Συλλέχθηκαν απαντήσεις από 425 φοιτητές από όλη την Ελλάδα που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της εθιστικής συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για τη μέτρηση της αυθεντικότητας των ατόμων. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή το Νοέμβριο του 2020.
Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελούνταν στο μεγαλύτερο βαθμό από γυναίκες με 66,6% και μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 22,7 έτη. Το 70,8% των συμμετεχόντων συνδέεται πολύ συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το 40,9% περνά καθημερινά 2 με 3 ώρες σε σύνδεση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες δεν εμφανίζουν εθιστική συμπεριφορά, με το μέσο όρο των απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα εθισμού να διαμορφώνεται στο 2,38, με το 5 να δηλώνει υψηλό εθισμό. Το φύλο, η ηλικία, η εργασιακή κατάσταση και η χρονική διάρκεια καθημερινής χρήσης σχετίζονται με στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων για την κλίμακα εθισμού (p<0,05). Εντοπίζεται μία αρνητική σχέση μεταξύ της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της αυθεντικότητας των συμμετεχόντων, με στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά την αποδοχή της εξωτερικής επιρροής (p<0,05). Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις εντοπίζονται μεταξύ των παραγόντων αυθεντικότητας και της διάστασης εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (p<0,05). Η μεγαλύτερη ερμηνευτική ικανότητα εμφανίστηκε στο μοντέλο ερμηνείας της αποδοχής εξωτερικής επιρροής από τη διάσταση εθισμού (R2=21,3%). Όλα τα υποδείγματα με εξαρτημένες μεταβλητές τους παράγοντες αυθεντικότητας και ανεξάρτητη τη διάσταση εθισμού, παρόλο που εμφανίζουν χαμηλή ερμηνευτική ικανότητα, παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικά (p<0,05).
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη είναι μια αρχική προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης μεταξύ του βαθμού χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της αυθεντικότητας του ατόμου. Η έρευνα εντόπισε ότι η αύξηση της συχνότητας σύνδεσης και της διάρκειας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά τις εθιστικές συμπεριφορές στα μέσα. Επίσης, ο υψηλός βαθμός χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά την αυθεντικότητα του ατόμου, κυρίως σε ό,τι αφορά την αύξηση της επιρροής από το εξωτερικό περιβάλλον και λιγότερο την αύξηση της αποξένωσης από τον εαυτό και τη μείωση της αυθεντικής διαβίωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: Εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Αυθεντικότητα, Αυθεντική συμπεριφορά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
116
Αριθμός σελίδων:
79

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.