Λεπτίνη και Υπέρταση: Μηχανισμοί, συσχέτιση λεπτίνης και υπέρτασης σε ζωικά πρότυπα (animal models) και στους ανθρώπους (ανασκόπηση)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943286 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-16
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σαράφη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσιούφης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τσιάμης Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λεπτίνη και Υπέρταση: Μηχανισμοί, συσχέτιση λεπτίνης και υπέρτασης σε ζωικά πρότυπα (animal models) και στους ανθρώπους (ανασκόπηση)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Λεπτίνη και Υπέρταση: Μηχανισμοί, συσχέτιση λεπτίνης και υπέρτασης σε ζωικά πρότυπα (animal models) και στους ανθρώπους (ανασκόπηση)
Περίληψη:
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η συγκέντρωση των έως τώρα δεδομένων σχετικά με τη συσχέτιση Λεπτίνης και Αρτηριακής Υπέρτασης (ΑΥ) στα ζωϊκά πρότυπα και στον άνθρωπο, καθώς και τους μηχανισμούς που εμπλέκονται σ’αυτό.
Υλικά και Μέθοδοι
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού διενεργήθηκε αναζήτηση στη βάση δεδομένων PubMed. Η αναζήτηση αυτή είχε δύο διακριτά σκέλη, με το πρώτο να αφορά στην αλληλεπίδραση λεπτίνης και ΑΥ στα ζωικά μοντέλα και το δεύτερο στον άνθρωπο.
Χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός από όρους Mesh και λέξεις κλειδιά (keywords). Συγκεκριμένα ο όρος αναζήτησης στην πρώτη περίπτωση ήταν ο: (("Leptin"[Mesh] OR "leptin"[tiab] OR "adipokine*"[tiab]) AND ("Hypertension"[Mesh] OR "hypertension"[tiab] OR "high blood pressure"[tiab] OR "blood pressure"[tiab])) AND ("Models, Animal"[Mesh] OR "animal model*"[tiab] OR "animal*"[tiab] OR "rat"[tiab] OR "rats"[tiab] OR "mouse"[tiab] OR "mice"[tiab]) ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο: ("Leptin"[Mesh] OR "leptin"[tiab] OR "adipokine*"[tiab]) AND ("Hypertension"[Mesh] OR "hypertension"[tiab] OR "high blood pressure"[tiab] OR "blood pressure"[tiab]). Δε συμπεριλήφθησαν μελέτες που αφορούσαν στη πνευμονική υπέρταση, στην προεκλαμψία και στην ΑΥ παιδιών και εφήβων.
Αποτελέσματα
Από την πρώτη αναζήτηση προέκυψαν 933 επιστημονικά άρθρα. Από αυτά μόνο τα 69 αφορούσαν στη ζητούμενη συσχέτιση, όπως αυτό προέκυψε από την ανάλυση των: introduction, material and methods και conclusion-summary καθενός εξ’ αυτών. Από τη δεύτερη αναζήτηση προέκυψαν 3.682 αποτελέσματα. Μετά την εφαρμογή του φίλτρου “Humans” παρέμειναν 2.606. Επειδή στην περίπτωση των ανθρώπων υπήρχε ομοιογένεια του υπό μελέτη δείγματος (σε αντίθεση με την πρώτη περίπτωση όπου υπήρχε πλήθος διαφορετικών πειραματικών μοντέλων) χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον φίλτρα: meta- analysis, clinical trials, randomized controlled trial, review, systematic review, με σκοπό την απομόνωση των μελετών εκείνων με τη μεγαλύτερη στατιστική αξία. Με τον τρόπο αυτό παρέμειναν 1.062 αποτελέσματα εκ των οποίων μόνο τα 24 αφορούσαν στη ζητούμενη συσχέτιση, όπως αυτό προέκυψε από την ανάλυση των: introduction, material and methods και conclusion-summary καθενός εξ’ αυτών.
Συμπεράσματα
Οι κυριότεροι μηχανισμοί μέσω των οποίων η λεπτίνη οδηγεί σε αύξηση της ΑΠ στα ζωικά πρότυπα, είναι η ενεργοποίηση του Συμπαθητικού Νευρικού Συστήματος (ΣΝΣ), η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσίνης (ΣΡΑ), η αυξημένη επαναρρόφηση άλατος και η διαταραχή της αγγειακής και ενδοθηλιακής λειτουργίας. Παρόλο που οι μηχανισμοί που οδηγούν σε αυξημένη Αρτηριακή Πίεση (ΑΠ) έχουν διευκρινιστεί σε μεγάλο βαθμό στα ζωικά μοντέλα, δεν έχει επιτευχθεί η επιβεβαίωσή τους στον άνθρωπο. Πιθανές αιτίες γι’ αυτό είναι η αδυναμία προσομοίωσης αντίστοιχων πειραματικών μοντέλων και η έλλειψη καλά οργανωμένων μελετών που να περιλαμβάνουν εξωγενή χορήγηση λεπτίνης ή αναστολέων αυτής στους ανθρώπους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λεπτίνη, Αδιποκίνες, Αντιποκίνες, Λιπώδης ιστός, Αρτηριακή Πίεση, Αρτηριακή Υπέρταση, Υπέρταση, Ζωικά Πρότυπα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
82

«Λεπτίνη και Υπέρταση Μηχανισμοί, συσχέτιση λεπτίνης και υπέρτασης σε ζωικά πρότυπα (animal models) και στους ανθρώπους (ανασκόπηση)».pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.