Διερεύνηση της χρήσης και αποτελεσματικότητας της τηλεοφθαλμολογίας στον ελλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943788 32 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Μαρίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαριάννα Διομήδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μαντάς, καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Ζούλιας, Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της χρήσης και αποτελεσματικότητας της τηλεοφθαλμολογίας στον ελλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της χρήσης και αποτελεσματικότητας της τηλεοφθαλμολογίας στον ελλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο
Περίληψη:
Η Πληροφορική της Υγείας εδώ και δεκαετίες ανοίγει δρόμους για την αναβάθμιση της παροχής φροντίδας υγείας, βρίσκοντας εφαρμογή σε ποικίλους τομείς της. Έναν από αυτούς τους δρόμους αποτελεί η Τηλεϊατρική, που επιδιώκει να δώσει λύσεις στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του χώρου, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό πλαίσιο. Η Τηλεοφθαλμολογία συνιστά εφαρμογή της Τηλεϊατρικής στον τομέα της οφθαλμολογίας που φιλοδοξεί να διαχειριστεί και να καλύψει ανάγκες και κενά που προκύπτουν στην καθημερινή πράξη της ειδικότητας.
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να εντοπίσει και να περιγράψει κατά το δυνατό πιο διεξοδικά τις εφαρμογές της τηλεοφθαλμολογίας ανά τον κόσμο, από τις πρώτες πειραματικές προσπάθειες έως και σήμερα, στον καιρό της πανδημίας του COVID-19.
Αυτό επιτεύχθηκε με εκτενή ανασκόπηση της υπάρχουσας αγγλόφωνης βιβλιογραφίας, μέσα από τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων ICI Web of Science, Cinahl, Cochrane και Pubmed. Η παράθεση των αποτελεσμάτων έγινε κατά είδος πάθησης, με σύντομο εισαγωγικό μέρος με τις γενικότητες κάθε νόσου και περιγραφή της τυπικής και της τηλεοφθαλμολογικής εξέτασης για την καθεμία. Ακολουθούν τα ευρήματα, με σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή.
Συμπερασματικά, γίνεται αναφορά σε αντικειμενικούς παράγοντες που δρουν θετικά ή αρνητικά στην εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, νομικά και οικονομικά ζητήματα αλλά και οι νέες κατευθύνσεις που τείνει να πάρει η Τηλεοφθαλμολογία μπροστά στις νέες προκλήσεις των καιρών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεϊατρική, Τηλε-υγεία, Οφθαλμολογία, Οφθαλμική φροντίδα, Τηλεοφθαλμολογία, Τηλε-οφθαλμολογία, Απομακρυσμένη διάγνωση, Εφαρμογές, η-υγεία, Τηλε-έλεγχος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
268
Αριθμός σελίδων:
132

THEODOROU-THESIS.pdf
583 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.