Αξίες και στάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με υψηλές ικανότητες και χαρίσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2960816 68 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-29
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Βιργινία Τσιγαρίδα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Γκαρή, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Βασιλική Νικολοπούλου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Άννα Παγοροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξίες και στάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με υψηλές ικανότητες και χαρίσματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξίες και στάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με υψηλές ικανότητες και χαρίσματα
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση των αξιών και στάσεων των εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την ειδική εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. Στο
δείγμα συμμετείχαν 66 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφορετικών ειδικοτήτων,
οι οποίοι εργάζονται τόσο σε δημόσια (περίπου τα 2/3 του δείγματος), όσο και ιδιωτικά σχολεία
(1/3) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) της Αττικής και της Επαρχίας. Οι
εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν Ερωτηματολόγιο Αξιών και Στάσεων, του οποίου τα αποτελέσματα
εξετάστηκαν σε σχέση με μια σειρά μεταβλητών, όπως τα έτη προϋπηρεσίας, το φύλο, τη
συμμετοχή σε προγράμματα για χαρισματικούς μαθητές και το εκπαιδευτικό επίπεδο (βασικό
πτυχίο, μεταπτυχιακό, δεύτερο πτυχίο). Σε γενικές γραμμές προέκυψε ότι διάκεινται μάλλον
θετικά απέναντι στην ειδική εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών, ενώ καμία από τις
μεταβλητές δεν φαίνεται να διαφοροποιεί σημαντικά τις στάσεις και τις αξίες τους. Συζητείται η
σύνδεση των ευρημάτων αυτών με τη βιβλιογραφία, καθώς και οι προεκτάσεις τους σε πρακτικό
επίπεδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικότητα, εκπαιδευτικοί, στάσεις, αξίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
104
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Β. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ__1310.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο