Απόψεις ενήλικων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για την ανθρωποκεντρική φροντίδα ή/και αντιμετώπιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2962582 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-13
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ποδηματά Φωτεινή-Θεοφανώ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευανθία Σακελλάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΠΑΔΑ
Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΠΑΔΑ
Δήμητρα Περηφάνου, Λέκτορας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΠΑΔΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις ενήλικων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για την ανθρωποκεντρική φροντίδα ή/και αντιμετώπιση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Απόψεις ενήλικων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για την ανθρωποκεντρική φροντίδα ή/και αντιμετώπιση
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 (ΣΔΤ2) είναι ένα πολυπαραγοντικό νόσημα και η αντιμετώπισή του στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αυτοδιαχείριση. Η ανθρωποκεντρική φροντίδα αποτελεί τον προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα οι απόψεις των ατόμων με ΣΔΤ2 για την ανθρωποκεντρική φροντίδα έχουν μελετηθεί από μόνο 2 έρευνες στις οποίες συμμετείχαν αποκλειστικά νοσηλευόμενα άτομα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των ενήλικων ατόμων με ΣΔΤ2 σχετικά με την ανθρωποκεντρική φροντίδα στην Ελλάδα.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Διεξήχθη συγχρονική, μη πειραματική μελέτη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Κάθε ερωτηματολόγιο αποτελείται από τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία, το διαβητικό προφίλ και 2 εργαλεία μέτρησης που μεταφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα. Τα μεταφρασμένα ερωτηματολόγια είναι το Patient Assessment of Care for Chronic Conditions+ (PACIC+) και το Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ). Το PACIC+ έχει πέντε υποκλίμακες, οι οποίες αντιστοιχούν στα 6 κύρια χαρακτηριστικά του Μοντέλου Χρόνιας Φροντίδας (ΜΧΦ). Το DTSQ αποτελείται από 2 υποκλίμακες, οι οποίες είναι η ικανοποίηση από το θεραπευτικό σχήμα και η επιβάρυνση από υπεργλυκαιμία/υπογλυκαιμία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην έρευνα συμμετείχαν 192 άτομα με ΣΔΤ2. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ (35,4%) και κατοικούσαν σε πόλη (83,2%). Μόνο το 25,1% των ατόμων με ΣΔΤ2 έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αυτοδιαχείριση του ΣΔ και παρατηρήθηκε ότι η παρακολούθηση τέτοιου προγράμματος βελτιώνει την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από το θεραπευτικό σχήμα (p>0,054). Ακόμα, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση των ατόμων με ΣΔΤ2 από το θεραπευτικό σχήμα και του είδους της αντιδιαβητικής αγωγής που λαμβάνουν (P>0,876). Επιπλέον, τα άτομα με ΣΔΤ2 ανέφεραν ότι δεν είναι αποδέκτες ενθάρρυνσης από τους επαγγελματίες υγείας ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα τους. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του θεραπευτικού σχήματος με το φύλο (p>0,143) και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων με ΣΔΤ2 (p>0,932).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Είναι απαραίτητο τα άτομα με ΣΔΤ2 να συμμετέχουν κατά μεγαλύτερο βαθμό σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την αυτοδιαχείριση του νοσήματος. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών προτείνεται να δίνει έμφαση στη διαχείριση της υπεργλυκαιμίας καθώς και των συννοσηροτήτων. Ακόμη, υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στις δεξιότητες επικοινωνίας, στην υποστήριξη για λήψη αποφάσεων και σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Αφού εκπαιδευτούν τα άτομα με ΣΔΤ2 και οι επαγγελματίες υγείας, θα βελτιωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών και επομένως θα προκύψουν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα για τα άτομα με ΣΔΤ2.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Ανθρωποκεντρική φροντίδα, Προσωπικές εμπειρίες, Ικανοποίηση από το θεραπευτικό σχήμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
95
Αριθμός σελίδων:
91

Foteini-Theofano Podimata Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-04-13.