ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3217479 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-12
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Καλάκου Παναγιώτα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
κ. Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. (Επιβλέποντας),
κ. Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.,
κ. Ρέα Κακάμπουρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.,
κ. Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου,
κ. Γεώργιος Τσομπάνογλου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου,
κ. Κωνσταντίνα Τσώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.,
κ. Ελισάβετ Λαζαράκου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά την αλληλοσυσχέτιση δύο σύγχρονων
κοινωνικών φαινομένων, αυτά της πολυπολιτισμικότητας και του σχολικού εκφοβισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, τα φαινόμενα μελετώνται σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα από ποικίλους
επιστημονικούς χώρους και προσεγγίσεις της υπάρχουσας ελληνικής και ξένης
βιβλιογραφίας, ενώ, στη συνέχεια, παρουσιάζεται και αναλύεται η έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε ένα αμιγώς ελληνικό σχολείο της Γερμανίας, με συμμετέχοντες
μαθητές και μαθήτριες διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων που εμπλέκονται σε
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, κυρίως ρατσιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο αφορά στην συνύπαρξη
ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και στην μεταξύ τους
αλληλεπίδραση στο πλαίσιο μίας κοινωνίας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο είναι
διαχρονικό, καθώς παρατηρείται σε όλες τις εποχές, με διαφορετικές κάθε φορά
κοινωνικο – πολιτικές συνθήκες και προεκτάσεις. Στις μέρες μας κάθε κοινωνία
θεωρείται πολυπολιτισμική, εξαιτίας των παραγόντων της ύπαρξης μειονοτήτων, τη
μεταναστευτική ροή πληθυσμιακών ομάδων και τα προσφυγικά κύματα από τις
εμπόλεμες περιοχές. Ως εκ τούτου, η πολυπολιτισμικότητα ως φαινόμενο συναντάται και
στο χώρο της σχολικής κοινότητας, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την σύγχρονη
διαπολιτισμική εκπαιδευτική πραγματικότητα και το διεθνοποιημένο επιστημονικό
κόσμο.
Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι
σύγχρονες σχολικές κοινωνίες, η εντεινόμενη διεθνοποίηση, η διασπορά των
πολιτισμικών στοιχείων σε παγκόσμια κλίμακα και η ενίσχυση της κινητικότητας των
ανθρώπων, είναι βασικά χαρακτηριστικά μιας πολυμορφικής, πολυπολιτισμικής
κοινωνίας. Δεδομένου ότι το σχολείο αποτελεί μία μικρογραφία της κοινωνίας, εντός της
σχολικής κοινότητας εκδηλώνονται φαινόμενα ρατσισμού με τη μορφή της εκφοβιστικής
συμπεριφοράς, τα οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμα και είναι σημαντικό να
αντιμετωπίζονται μέσα από τη συνεργασία όλων, των εκπαιδευτικών, των διευθυντών,
των γονέων και των μαθητών.
Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σύγχρονα σχολεία παρατηρείται με εξαιρετικά
μεγάλη ένταση εκδήλωσης, ενώ σε συνδυασμό με την πολυπολιτισμικότητα και
πολυμορφία των μαθητικών ομάδων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προκαλούν
συγκρούσεις. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την εκπόνηση της διατριβής,
14
επιβεβαιώνει τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ του σχολικού εκφοβισμού και της
πολυπολιτισμικότητας, ενώ ανέδειξε τις ελλείψεις και αδυναμίες της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο. Μέσα από τα ευρήματά της,
ευελπιστούμε στην εύρεση αποτελεσματικότερων και βιωσιμότερων λύσεων στα
προβλήματα αυτά και στην διαμόρφωση ενός ειρηνικού, δημοκρατικού
πολυπολιτισμικού σχολείου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυπολιτισμικότητα, εθνοπολιτισμική προέλευση, μεταναστευτική πολιτική, σχολικός εκφοβισμός, Ελληνόπαιδες Γερμανίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
402
Αριθμός σελίδων:
298
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΑΤΡΙΒΗ_ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ_ ΚΑΛΑΚΟΥ_2022.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.