Η χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών σε πληθυσμό τοξικοεξαρτημένων αστέγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217536 54 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-16
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Τζίνη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Διακογιάννης Ιωάννης, Καθηγητής , Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παναγιωτίδης Παναγιώτης, Διδάκτωρ, Ψυχίατρος, Επιμελητής Ψυχιατρικής Κλινικής, 424 ΓΣΝΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών σε πληθυσμό τοξικοεξαρτημένων αστέγων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών σε πληθυσμό τοξικοεξαρτημένων αστέγων
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα έχει κεντρικό θέμα τη χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών σε συνάρτηση με το φαινόμενο της αστεγίας. Η κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσίών και ειδικότερα η ανάδυση νέων ψυχοδραστικών ουσιών παρουσιάζονται ως απόρροια μιας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία παρατηρείται πως οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες, όπως το shisha και το black mamba έχουν κυρίως το ρόλο δευτερευουσών ουσιών χρήσης στον πληθυσμό των χρηστών-αστέγων, ενώ επικρατεί η ηρωίνη ως τη βασική ουσία χρήσης.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σύνδεσης των νέων ψυχοδραστικών ουσιών με την αστεγία. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των κοινωνικών-δημογραφικών χαρακτηριστικών των χρηστών ουσιών και στις τυχόν διαφορές μεταξύ αστέγων και μη αστέγων.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μία συγχρονική μελέτη σε δείγμα 43 ενεργών χρηστών ουσιών αστέγων και μη, οι οποίοι είναι μέλη στο Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων (ΣΦΕΑ) του ΟΚΑΝΑ. Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να συμπληρώσουν το Drug Use Identification Test (DUDIT), ένα ερωτηματολόγιο βασικών νέων ψυχοδραστικών ουσιών βασισμένο στο United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), καθώς και στοιχεία που αφορούν τα κοινωνικό – δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στις διαταραχές από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ανάλογα με τη διαμονή. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες χωρίς στέγη εμφάνιζαν υψηλότερη συχνότητα διαταραχής από ψυχοτρόπες ουσίες. Επιπλέον, ένας από τους λόγους που οδήγησε τους συμμετέχοντες στην αστεγία ήταν η χρήση ουσιών. Όσοι ήταν για πρώτη φορά άστεγοι παρουσίαζαν σε λιγότερο βαθμό διαταραχή χρήσης ουσιών σε σχέση με όσους είχαν υπάρξει ξανά άστεγοι και στο παρελθόν. Ακόμη, παρατηρήθηκε πως ένα μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων στην έρευνα έκανε χρήση νέων συνθετικών ναρκωτικών, όπως τα συνθετικά κανναβινοειδή και το Shisha.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας οι συμμετέχοντες που κάνουν περισσότερο χρήση ουσιών και κυρίως νέων ψυχοδραστικών ουσιών είναι στην πλειονότητα τους άστεγοι και άνεργοι τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας την αρχική μας υπόθεση. Διαπιστώνεται η ανάγκη για τη δημιουργία πολιτικών και μοντέλων αντιμετώπισης των προβλημάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι άστεγοι-χρήστες ουσιών, στα οποία θα καλύπτονται και θα ικανοποιούνται τόσο οι βιοτικές, όσο και οι ψυχολογικές ανάγκες τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αστεγία, Νέες ψυχοδραστικές ουσίες, Διαταραχές χρήσης ουσιών, Δευτερεύουσες ουσίες χρήσης, Ενεργοί χρήστες ουσιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
50
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Tzini Dimitra MSc.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.