«Η έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Θεωρητική εξέλιξη, νομολογιακή μεταχείριση και μετασχηματισμός έννοιας"

Διπλωματική Εργασία uoadl:3219067 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-21
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μοσχοβίτη Ευθαλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Σωτηρέλης, καθηγητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Γεωργία Γιαννακούρου, Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Η έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Θεωρητική εξέλιξη, νομολογιακή μεταχείριση και μετασχηματισμός έννοιας"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Η έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Θεωρητική εξέλιξη, νομολογιακή μεταχείριση και μετασχηματισμός έννοιας"
Περίληψη:
Αντικείμενο μελέτης της εργασίας αποτελεί η έννοια του δημόσιου
συμφέροντος και η μεταχείρισή της μέσω της θεωρίας και της νομολογίας των ελλη-
νικών δικαστηρίων, με σκοπό να καταδειχθεί η διαχρονική εξέλιξή της και ο μετα-
σχηματισμός της, ιδίως κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αλλά
και πρόσφατα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας της COVID-19.
Επιλέγεται η εργασία αυτή να επικεντρωθεί στο κατά πόσον δημοσιονομικοί-
ταμειακοί, ως επί το πλείστον, λόγοι επηρέασαν τη νομολογιακή εξέλιξη της έννοιας
του δημόσιου συμφέροντος, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Επίσης, εξετάζεται η
στάση της νομολογίας των δικαστηρίων όσον αφορά στη διαμόρφωση της σχέσης
δημόσιου συμφέροντος και συνταγματικών ελευθεριών και το πώς ενδέχεται να
καταστρατηγηθούν βασικές αρχές συνταγματικού δικαίου μέσω του μετασχηματι-
σμού της έννοιας. Για τον λόγο αυτό, αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης έκτασης
της εργασίας, η εξέλιξη του δημόσιου συμφέροντος μέσα από τη νομολογία των
δικαστηρίων σχετικά με άλλους τομείς γίνεται περιπτωσιολογικά και ιδίως αναφο-
ρικά με τομείς γενικότερου ενδιαφέροντος.
Τέλος, καθότι σε νομολογιακό επίπεδο δεν υπάρχουν ακόμη παγιωμένες θέσεις
επί του ζητήματος, αναλύεται η επίκληση της έννοιας σε επίπεδο εκτελεστικής
κυρίως εξουσίας, με αφορμή την δύσκολη κοινωνικοπολιτική και οικονομική συγκυ-
ρία που διανύουμε λόγω της εμφάνισης της πανδημίας COVID-19 και της αναγκαιό-
τητας λήψης περιοριστικών μέτρων, που θίγουν -σε ορισμένες περιπτώσεις υπέρ-
μετρα- θεμελιώδη συνταγματικά μας δικαιώματα.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των επιμέρους κεφα-
λαίων της εργασίας ήταν η αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών αλλά και της πλούσιας
νομολογίας του ΣτΕ, τόσο παρελθόντων όσο και πρόσφατων ετών. Νομική
αρθρογραφία που αναρτάται σε ιστοσελίδες όπως η www.constitutionalism.gr ,
συνέβαλε ιδιαιτέρως στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την εποχή της
οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και το δημοσιονομικό συμφέρον, καθώς και για
την παρούσα συγκυρία αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Δημόσιο συμφέρον, θεωρητική εξέλιξη, νομολογιακός μετασχηματισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
73
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.