Μελέτη βιολογικής δράσης ανθρώπινων μονοκλωνικών φυσικών αντισωμάτων τάξης IgM στον καρκίνο του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:3228704 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-02
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Συρμακέζη Αργυρώ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Τσιτσιλώνη Ουρανία, Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, (Επιβλέπουσα)
Δρ. Λυμπέρη Πηγή, Ερευνήτρια Α’, Εργαστήριο Ανοσολογίας, Ε.Ι.Π.
Δρ. Παπαζαφείρη Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη βιολογικής δράσης ανθρώπινων μονοκλωνικών φυσικών αντισωμάτων τάξης IgM στον καρκίνο του μαστού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη βιολογικής δράσης ανθρώπινων μονοκλωνικών φυσικών αντισωμάτων τάξης IgM στον καρκίνο του μαστού
Περίληψη:
Τα φυσικά αντισώματα (ΦΑ/ Natural Antibodies, NAbs) παράγονται χωρίς προηγούμενη εξωγενή αντιγονική διέγερση και ανευρίσκονται στον ορό υγιών ατόμων. Κύριο χαρακτηριστικό των ΦΑ είναι η πολυδραστικότητα η οποία αποτελεί την ειδοποιό
διαφορά σε σχέση με τα επαγώμενα αντισώματα και χάριν αυτής τα ΦΑ αναγνωρίζουν
ποικίλα δομικά ανόμοια αντιγόνα του εαυτού και του ξένου. Τα ΦΑ μαζί με τους
αυτοδραστικούς υποδοχείς των Τ και των Β λεμφοκυττάρων συγκροτούν ένα εκτεταμένο
ανοσολογικό δίκτυο εντός του οποίου συντελούνται πολλαπλές αλληλεπιδράσεις τύπου
«ιδιοτύπου-αντι-ιδιοτύπου» αλλά και με βάση την πολυδραστικότητα που τα χαρακτηρίζει. Διατάραξη της ισορροπίας του δικτύου μπορεί να οδηγήσει σε παθογένεση. Ο ρόλος των ΦΑ επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα φυσιολογικών, αλλά και παθολογικών καταστάσεων, το οποίο όλο και διευρύνεται, αναδεικνύοντας την σημαντικότητά τους στη φυσική και παθολογική αυτοανοσία. Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν τα IgM-ΦΑ, ο βιολογικός ρόλος των οποίων συμβάλει στην διατήρηση της ιστικής ομοιόστασης, στην ανοσορρύθμιση, στην άμυνα έναντι παθογόνων μικροοργανισμών, στην καταστολή αλλεργικών αντιδράσεων και στην προστασία έναντι χρόνιων νοσημάτων συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Ο ρόλος των IgM-ΦΑ στην ανοσοεπιτήρηση και στην εξάλειψη προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων τα τοποθετεί στο προσκήνιο ως δυνητικά αντι-καρκινικά εργαλεία. Τέτοιες θεραπευτικές προσεγγίσεις αποτελεί η κλασσική ανοσοθεραπεία με μονοκλωνικά IgM αντισώματα, η ενίσχυση των επιπέδων IgM-ΦΑ in vivo μέσω εξωγενούς χορήγησης παραγόντων όπως η IL-18, τα πολυλειτουργικά μόρια προσέλκυσης ΦΑ και η ενδοφλέβια εμπλουτισμένη με IgM ανοσοσφαιρίνη (IVIgM). Έχει δειχθεί πως μονοκλωνικές ανοσοσφαιρίνες με χαρακτηριστικά των ΦΑ ανευρίσκονται συχνά στον ορό ατόμων με μονοκλωνικές γαμμαπάθειες. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της βιολογικής δράσης ανθρώπινων mIgM-ΦΑ σε καρκινικά κύτταρα του μαστού και έχει ως στόχο τον χαρακτηρισμό πέντε μονοκλωνικών που απομονώθηκαν από τον ορό ασθενών με
μακροσφαιριναιμία Waldenstrom. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε για την απόκτηση
mIgM-ΦΑ ήταν η πιο γρήγορη και οικονομική, αυτή της αναζήτησής τους σε ασθενείς με
μονοκλωνική γαμμαπάθεια (εν προκειμένω από ασθενείς με μακροσφαιριναιμία
Waldenstrom), σε σύγκριση με την τεχνολογία των υβριδωμάτων και τις βιβλιοθήκες
φάγων. Η μελέτη των πέντε mIgM (MW2, MW8, MW9, MW11, MW12) έγινε με βάση την
πολυδραστικότητα και την κυτταροδιεισδυτική ικανότητα που επιδεικνύουν στην τριπλά αρνητική καρκινική σειρά MDA-MB-231. Αυτές οι mIgM είχαν ήδη απομονωθεί στο εργαστήριο μέσω κατακρήμνισης υπό υψηλή αλατότητα, διαπίδυση και χρωματογραφία συγγένειας με πρωτεΐνη G, αλλά εδώ έγινε περαιτέρω καθαρισμός με τη μέθοδο της Χρωματογραφίας Μοριακού Αποκλεισμού (SEC) με στόχο την απαλλαγή των προσμίξεων αλβουμίνης. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα αντισώματα MW8, MW9 και MW11 φέρουν κοινά χαρακτηριστικά με τα ΦΑ βάσει του πολυδραστικού τους προφίλ. Αυτό μελετήθηκε με την τεχνική της έμμεσης ELISA έναντι 11 αντιγονικών στόχων διαφορετικής σύστασης και δομής, αλλά και των πειραμάτων ανοσοφθορισμού σε μονιμοποιημένα κύτταρα MDA-MB-231. Τα μονοκλωνικά MW2 και MW12 δεν αναγνώριζαν ισχυρά κάποιο από τα αντιγόνα του πάνελ, γεγονός ωστόσο που δεν αποκλείει την πιθανή αναγνώριση αντιγόνων εκτός αυτού. Όσον αφορά τον ενδοκυττάριο εντοπισμό σε ζωντανά κύτταρα MDA-MB-231 φαίνεται ότι όλα τα αντισώματα της μελέτης εντοπίστηκαν ενδοκυττάρια, βάσει τεχνικών ανοσοφθορισμού που εφαρμόστηκαν ακολουθώντας το ειδικά διαμορφωμένο πρωτόκολλο. Ωστόσο, ο ενδοκυττάριος εντοπισμός τους χρήζει περαιτέρω μελέτης, καθώς στην παρούσα εργασία δεν έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα διερεύνησης του μηχανισμού εισόδου στα κύτταρα (ενεργο-εξαρτώμενη ή ενεργο-ανεξάρτητη μεταφορά) ή και αντίστοιχα πειράματα με το μονομερές των IgM αυτών ή και με το τμήμα F(ab)’2. Στις μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις περιλαμβάνεται η σε βάθος μελέτη του μηχανισμού εισόδου του πενταμερούς/μονομερούς, καθώς και ο χαρακτηρισμός ενός μεγαλύτερου αριθμού αντίστοιχων μονοκλωνικών με χαρακτηριστικά ΦΑ, με σκοπό τόσο την διερεύνηση της κυτταροδιείσδυσης των αντισωμάτων σαν φαινόμενο, όσο και την πιθανή αξιοποίησή τους στη θεραπεία του καρκίνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
φυσικά αντισώματα, mIgM, καρκίνος μαστού
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
152
Αριθμός σελίδων:
107
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-08-03.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΑΡΓΥΡΩ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-08-03.