Γνωστικές προκαταλήψεις, ευρετικές, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και επίπεδα επαγγελματικής εμπειρίας που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:3248924 2 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-23
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Γιαρένη Ελευθερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΚΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ – ΕΚΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΛΙΩΡΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνωστικές προκαταλήψεις, ευρετικές, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και επίπεδα επαγγελματικής εμπειρίας που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γνωστικές προκαταλήψεις, ευρετικές, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και επίπεδα επαγγελματικής εμπειρίας που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων
Περίληψη:
Οι επιχειρήσεις ως οικονομικές οντότητες, αλλά και οι ιδρυτές και τα εταιρικά στελέχη τους, ως λήπτες αποφάσεων αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο μελέτης από ερευνητές, ακαδημαϊκούς και μη. Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα σε τρεις γνωστικές προκαταλήψεις (Επίδραση του Πλαισίου, ΥπερΑυτοπεποίθηση, Πλάνη του Χαμένου Κόστους), πέντε χαρακτηριστικά προσωπικότητας (‘Υπόδειγμα προσωπικότητας των πέντε μεγάλων παραγόντων’ - Νευρωτισμός, Εξωστρέφεια, Δεκτικότητα στην Εμπειρία, Προσήνεια, Ευσυνειδησία), έξι τύπους εργασιακής σχέσης (Σπουδαστής-Φοιτητής, Εργαζόμενος στον Ιδιωτικό Τομέα, Εργαζόμενος στο Δημόσιο Τομέα, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ιδιοκτήτης /Ιδρυτής Start up-Νεοφυούς Επιχείρησης, Μη Εργαζόμενος) και τέσσερα κοινωνικοοικονομικά δημογραφικά στοιχεία (Φύλο, Ηλικία, Εκπαίδευση, Εισόδημα) σχετικά με τη λήψη αποφάσεων.
Στην ερευνητική διαδικασία, αξιοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια. Το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο Big Five, το ερωτηματολόγιο για κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία και ένα νέο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις-προβλήματα που δημιουργήθηκε για τις γνωστικές προκαταλήψεις.
Στη στατιστική ανάλυση παρατηρήθηκε σχέση μεταξύ των δύο εκ των τριών γνωστικών προκαταλήψεων που μελετήθηκαν, και συγκεκριμένα μεταξύ της ΥπερΑυτοπεποίθησης και της Πλάνης του Χαμένου Κόστους. Η ηλικία αναδεικνύεται στατιστικά σημαντικός παράγοντας και για τις τρεις προκαταλήψεις ενώ το φύλο αναδεικνύεται στατιστικά σημαντικός παράγοντας μόνο στην ΥπερΑυτοπεποίθηση. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ο Νευρωτισμός και η Δεκτικότητα στην Εμπειρία, φάνηκε να επιδρούν στην ΥπερΑυτοπεποίθηση, ενώ ο Νευρωτισμός αναδείχθηκε στατιστικά σημαντικός παράγοντας και στην Πλάνη του Χαμένου Κόστους. Όσον αφορά στον τύπο εργασιακής σχέσης, οι φοιτητές παρουσιάζονται με περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν από την Επίδραση του Πλαισίου, σε σχέση με τους ανέργους, και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δείχνουν να έχουν περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν από την Πλάνη του Χαμένου Κόστους, σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Η καινοτομία της παρούσας μελέτης έγκειται α) στην παράλληλη διερεύνηση συγκεκριμένων μεταβλητών, β) στη λεπτομερή κατηγοριοποίηση του πληθυσμού, και γ) στην απόδοση στην Ελληνική εργαλείων της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και στη δημιουργία νέων εργαλείων διερεύνησης γνωστικών προκαταλήψεων. Οι πρακτικές εφαρμογές που βασίζονται στα ευρήματα της έρευνάς μας θα μπορούσαν, μελλοντικά, να ενισχύσουν την επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας, με παρεμβάσεις ανατροφοδότησης και εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
λήψη απόφασης, γνωστική προκατάληψη, Μοντέλο Πέντε Παραγόντων, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τύποι εργασιακής σχέσης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
203
Αριθμός σελίδων:
85
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

00_Thesis_Giareni final signed-IS.pdf
1004 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.