Ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογές μεθόδου GC-MS για τον προσδιορισμό διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης, συνθετικών καθινονών και φαιναιθυλαμινών σε ολικό αίμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3329060 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-24
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μπουζούκας Χριστόφορος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Παπουτσής Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,
Ειρήνη Παντερή, Καθηγήτρια Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,
Ιωάννης Ντότσικας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογές μεθόδου GC-MS για τον προσδιορισμό διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης, συνθετικών καθινονών και φαιναιθυλαμινών σε ολικό αίμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
νάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογές μεθόδου GC-MS για τον προσδιορισμό διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης, συνθετικών καθινονών και φαιναιθυλαμινών σε ολικό αίμα.
Περίληψη:
Τα διεγερτικά τύπου αμφεταμίνης και ειδικά τα νεότερα υποκατάστατα αυτών· οι συνθετικές καθινόνες και οι φαιναιθυλαμίνες αποτελούν πρόκληση για τα τοξικολογικά εργαστήρια. Η ευρεία χρήση τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει σε αύξηση των δηλητηριάσεων αλλά και των θανατηφόρων περιστατικών στα οποία εμπλέκονται. Για το λόγο, αυτό η ανάπτυξη και επικύρωση νέων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό τους σε βιολογικά υλικά είναι υψίστης σημασίας, για όλα τα τοξικολογικά εργαστήρια παγκοσμίως, για την ορθότερη διερεύνηση των περιστατικών αυτών.
Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ο προσδιορισμός 9 διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης, 7 συνθετικών καθινονών και 5 φαιναιθυλαμινών σε ολικό αίμα με την χρήση της αεριοχρωματογραφίας συζευγμένη με φασματόμετρο μαζών.
H προκατεργασία των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με εκχύλιση στερεάς φάσης με χρήση μικτού τύπου στήλης και στη συνέχεια παραγωγοποίηση με πεντάφθοροπροπιονικό ανυδρίτη (PFPA). Ο χρωματογραφικός διαχωρισμός των 21 αναλυτών επιτεύχθηκε σε κάτω από 11 min. Εν συνεχεία η μέθοδος επικυρώθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την ειδικότητα, την εκλεκτικότητα, το εύρος της γραμμικότητας, το κατώτατο όριο ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης, την επαναληψιμότητα, την ορθότητα και την ανάκτηση της μεθόδου. Τα όρια ανίχνευσης των αναλυτών κυμάνθηκαν από 0.7-7 ng/mL και οι τιμές των ορίων ποσοτικοποίησης από 2-20 ng/mL. Η γραμμικότητα των 21 αναλυτών αναλόγως την ουσία ήταν 2-200 ng/mL, 5-500 ng/mL, 10-500 ng/mL και 20-500 ng/mL με τιμές r2>0.99. Τα ποσοστά ανάκτησης της εκχύλισης ήταν >80% για το σύνολο των αναλυτών. Η ορθότητα και η επαναληψιμότητα της μεθόδου τόσο εντός όσο και δια των ημερών ήταν εντός των ορίων. Επιπροσθέτως η μέθοδος εκτιμήθηκε ως προς τα χαρακτηριστικά της επικύρωσης του ολικού αίματος και σε δείγματα ούρων σε μία μέρα ανάλυσης.
Η αναπτυχθείσα μέθοδος εφαρμόστηκε σε μεταθανάτια δείγματα αίματος και ούρων 40 δικαστικών υποθέσεων που είχαν αποσταλεί για τοξικολογική διερεύνηση στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώθηκε η παρουσία των διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης, ψευδοεφεδρίνη, φαινυλοπροπανολαμίνη, αμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη και MBDB.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διεγερτικά Τύπου Αμφεταμίνης, Συνθετικές Καθινόνες, Φαιναιθυλαμίνες, Αίμα, Αεριοχρωματογραφία- Φασματομετρία Μαζών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
182
Αριθμός σελίδων:
132
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-11-24.

BouzoukasC.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-11-24.