Παρεμβάσεις για την διαχείριση των λοιμώξεων των κεντρικών φλεβικών καθετήρων στις ΜΕΘ παίδων. Συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3329200 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-26
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Σκούρα Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευάγγελος Δούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Ιωάννης Κουτελέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Χριστίνα Μαρβάκη, Ομότιμος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρεμβάσεις για την διαχείριση των λοιμώξεων των κεντρικών φλεβικών καθετήρων στις ΜΕΘ παίδων. Συστηματική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παρεμβάσεις για την διαχείριση των λοιμώξεων των κεντρικών φλεβικών καθετήρων στις ΜΕΘ παίδων. Συστηματική ανασκόπηση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι Κεντρικοί Φλεβικοί Καθετήρες (ΚΦΚ) αποτελούν σημαντικό τμήματης νοσηλείας των ασθενών επιτρέποντας τη χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών, αίματος,φαρμάκων και παρεντερικών διαλυμάτων. Η χρήση τους αποτελεί κίνδυνο για λοιμώξεις πουοφείλονται στους μικροοργανισμούς που αποικίζουν το δέρμα στο σημείο εισόδου ή τονκαθετήρα ή άλλο σημείο κατά μήκος του ή τα υγρά που χορηγούνται από τον ΚΦΚ. Οιλοιμώξεις των ΚΦΚ στις ΜΕΘ παίδων αποτελούν σημαντικό παράγοντα που επιδράαρνητικά στην πορεία της νόσου προκαλώντας επιπλοκές, ίσως μη αναστρέψιμες. Ηπλειονότητα αυτών είναι νοσοκομειακής προέλευσης και η συχνότητα εμφάνισής τουςποικίλλει ως προς τη θέση, το τύπο του καθετήρα, την υποκείμενη διάγνωση του ασθενή καιτη τοποθέτηση του καθετήρα. Σημαντική είναι η συμβολή των επαγγελματιών υγείας στημείωση των επιπλοκών λόγω της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των παρεμβάσεων για τηδιαχείριση των λοιμώξεων των ΚΦΚ στις ΜΕΘ νεογνών και παίδων. Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν δημοσιευμένα ερευνητικά άρθρα από το 2016 – 2021σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά που αναφέρονται σε παιδιά με ΚΦΚ που νοσηλεύονται σεΜΕΘ νεογνών και παίδων. Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίαςσε ψηφιακές, ηλεκτρονικές, βάσεις επιστημονικών δεδομένων (Medline, PubMed Scopus,Embase, Cochrane Library) με χρήση λέξεων κλειδιών. Ως κριτήριο ένταξης ενός άρθρουστην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία PICOS (Population, Interventions,Controls, Outcome, Study design). Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικήςαναζήτησης έγινε με τη μέθοδο PRISMA (The PRISMA Statement for Reporting SystematicReviews). Αποτελέσματα – Συζήτηση: Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των λοιμώξεωντων ΚΦΚ αφορούσαν τη βελτίωση των όρων υγιεινής, τη χρήση νέων μεθόδων/μέτρων γιατην εισαγωγή, χρήση και διαχείριση των ΚΦΚ και πολυδιάστατες προσεγγίσεις. Φάνηκε ότιη χρήση επιδέσμων εμποτισμένων με χλωρεξιδίνη μείωσε τα ποσοστά λοιμώξεων πουσχετίζονται με τον καθετήρα, την επιμόλυνση, τον αποικισμό και τη τοπική μόλυνση τουκαθετήρα στις παιδιατρικές ΜΕΘ, αλλά δεν ήταν σημαντικά καλύτερη από τη χρήσητυπικών επιδέσμων. Οι ΚΦΚ που ήταν εμποτισμένοι με μικοναζόλη και ριφαμπικίνη δενπαρουσίασαν στοιχεία οφέλους ή βλάβης σε σύγκριση με τους τυπικούς ΚΦΚ για τα νεογνάκι αν παρουσίασαν δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Η χρήση αντισηπτικών καλυμμάτων(πωμάτων) σε ΚΦΚ συνέβαλε στη μείωση των επιπτώσεων αλλά όχι σε σημαντικό ποσοστό.4
Επιπλέον, σημαντική μείωση των λοιμώξεων καταγράφηκε με την εφαρμογή των οδηγιώνελέγχου λοιμώξεων για την πρόληψη των λοιμώξεων και την υγιεινή των χεριών.Συμπεράσματα: Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της μελέτης υπάρχουν αρκετέςερευνητικές ενδείξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νοσηλευτικών παρεμβάσεωνγια τον περιορισμό των λοιμώξεων των ΚΦΚ στις ΜΕΘ νεογνών και παίδων. Παρόλα αυτάφαίνεται ότι τα μέτρα πρόληψης λοιμώξεων των ΚΦΚ και οι οδηγίες για την υγιεινή τωνχεριών έχουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των λοιμώξεων των ΚΦΚ στις ΜΕΘ νεογνών και παίδων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κεντικός φλεβικός καθετήρας , Ενδοφλέβιος καθετήρας, Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Λοιμώξεις της κυκλοφορίας του αίματος, Διαχείριση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
87