Η Ιστορία στη Λογοτεχνία. Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1964-2006)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3365154 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-21
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Κοκολάκη Δήμητρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασιλική Πάτσιου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χαράλαμπος Ν. Μπαμπούνης, Ομότιμος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεωργία Καλογήρου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτριος Φωτεινός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελισάβετ Λαζαράκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Ιστορία στη Λογοτεχνία. Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1964-2006)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Ιστορία στη Λογοτεχνία. Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1964-2006)
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να αναδειχθεί η σχέση της Ιστορίας με τη Λογοτεχνία, η μετάπλαση της Ιστορίας σε Λογοτεχνία και η διδακτική αξιοποίησή της στα πλαίσια της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο κατά τη χρονική περίοδο από το 1964 έως και το 2006. Αρχικά, μελετάται η σχέση των δύο μαθημάτων ως προς το περιεχόμενο και τον σκοπό τους με βάση τις αντίστοιχες θεωρίες της διδακτικής της Λογοτεχνίας και τις ιστοριογραφικές Σχολές και επισημαίνονται τα πεδία σύγκλισης και διαφοροποίησής τους. Ακολούθως, παρουσιάζεται η διδακτική σύνδεση της Λογοτεχνίας με την Ιστορία στα πλαίσια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας και καταγράφονται τα αφηγηματικά, τα ποιητικά, τα θεατρικά και τα άλλα γραμματειακά είδη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με ιστορικό περιεχόμενο.
Ακόμη, εξετάζεται η διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1964, του 1976, του 1985 και του 1997, στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και στα αντίστοιχα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα σχολικά εγχειρίδια των «Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων» και των «Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και καταγράφονται οι διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενό τους και στην κατάταξη της ύλης τους, όπως αυτές προκύπτουν στις διάφορες εκδόσεις τους κατά τα σχολικά έτη από το 1964 έως και το 2006. Τέλος, καταγράφονται τα λογοτεχνικά κείμενα που εμπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Γυμνασίου και του Λυκείου, τα οποία αποτυπώνουν την ιστορική πραγματικότητα σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο από την Αρχαιότητα έως τα τέλη του 20ού αιώνα.
Η μελέτη αυτή, μέσω της καταγραφής των κειμένων με ιστορικό περιεχόμενο που περιέχονταν στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας, αναδεικνύει τον ιστορικό χαρακτήρα των λογοτεχνικών κειμένων που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τον τρόπο που πραγματοποιείται η μετάπλαση της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας σε λογοτεχνικό κείμενο, καθώς και τον σκοπό και τον τρόπο της ανθολόγησης των συγκεκριμένων ποιητικών και πεζών κειμένων, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των εκάστοτε ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Λογοτεχνία, Ιστορία, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Ωρολόγια Προγράμματα, διδακτική της Λογοτεχνίας, διδακτική της Ιστορίας, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
785
Αριθμός σελίδων:
561
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΚΟΚΟΛΑΚΗ.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.