Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1917

Πρακτικά uoadl:53874 241 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1917
Χρονική κάλυψη:
19170523
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αρχαιρεσίες
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Δαμβέργης, εικοσιπενταετηρίδα
Κοσμήτορας, εκλογή
Έκτακτες έδρες, επιμίσθια
Έκτακτοι καθηγητές, ακρόαση
Αστρονομικό Εργαστήριο, βοηθός
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, έδρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2