Ακαδημαϊκό έτος 1851-1852

Φάκελος uoadl:59062 2754 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1851-1852
Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 397, 405, 403, 580, 408, 357, 305, 310, 354, 361, 356, 186, 225, 216, 143, 15, 14, 661, 673
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59125
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

22. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59126
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

23. Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59127
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

24. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 14.2)

Υποφάκελος uoadl:59129
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

25. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59130
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
  

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)  

26. Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:59131
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:


Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

27. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59135
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

28. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122442
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

29. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142293
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

30. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 14.3)

Υποφάκελος uoadl:1384991
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

31. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59132
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)