Ακαδημαϊκό έτος 1844-1845

Φάκελος uoadl:59574 4240 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1844-1845
Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 228, 403, 580Β, 408, 305, 309, 345, 186, 216, 143, 7, 673
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59595
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

22. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142281
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

23. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.5)

Υποφάκελος uoadl:1337199
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)