Ακαδημαϊκό έτος 1921-1922

Φάκελος uoadl:68788 859 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1921-1922
Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 199, 183, 260, 333, 373, 455, 246, 242, 254, 154, 276, 244, 549, 660, 555, 558, 565, 598, 617, 618, 626, 632, 646, 655, 679, 680, 681, 676
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.4)

Υποφάκελος uoadl:1449877
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

22. Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου), (υποφάκελος 276.2)

Υποφάκελος uoadl:1449885
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

23. Αναπληρωματικές Πιστώσεις - Έκτακτες Πιστώσεις (Δάνεια - Προϋπολογισμοί), (υποφάκελος 618.3)

Υποφάκελος uoadl:1449911
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:


Έγγραφα
σχετικά με έκτακτες ή αναπληρωματικές
πιστώσεις, σύναψη δανείων κ.α.