Μουσικά Έντυπα

Συλλογή uoadl:col_psachosbooks 7945 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μουσικά Έντυπα
Περιγραφή:
Στην υποσυλλογή αυτή εντάσσονται τα πρώτα εκδεδομένα Μουσικά Βιβλία από το 1820 κ. εξ. Εξ αυτών ψηφιοποιήθηκαν οι εκδόσεις της περιόδου 1820 - 1851, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα του Λεσβίου Συστήματος Μουσικής Γραφής και του Αλφαβητικού Συστήματος Βουκουρεστίου.
Χρονική κάλυψη:
1820 - 1851
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε βιβλίου.

Φίλτρο

 

23. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, τής τε μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως, έτι δέ και οκτώ καλοφωνικούς ειρμούς εν τω τέλει, τα μέν επιδιορθωθέντα, τα δέ μελοποιηθέντα και τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168166
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Ιωάννης Κουκουζέλης, Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου, Ιωάννης Κλαδάς, Μανουήλ Χρυσάφης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Χρυσάφης ο νέος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Πέτρος Βυζάντιος, Γεώργιος Κρής
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ25 / 35

24. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον τά τε χερουβικά και κοινωνικά απάσης της ενιαυσίου ακολουθίας μετά τινων μαθημάτων και δέκα καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει, τα μέν επιδιορθωθέντα, τα δέ μελοποιηθέντα και τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168168
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννησίος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Κλαδάς, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Κουκουζέλης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ26 / 76

25. Ανθολογία πάσης της ενιαυσίου εκκλησιαστικής ακολουθίας, Εσπερινού, Όρθρου τε και Λειτουργίας, τής τε μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Πάσχα. Μελισθείσα παρά διαφόρων μουσικών παλαιών τε νέων κατ' εκλογήν των εμμελεστέρων και γλαφυρωτέρων μαθημάτων

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168169
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Γεώργιος Κρής, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γερμανός Νέων Πατρών, Χρυσάφης ο νέος, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Πέτρος Βυζάντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Εφέσιος, Ιωάννης Νεοχωρίτης, Ιωάννης Κλαδάς, Σταμούλης Ζαρκινός, Μπαλάσης ιερεύς
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ27 / 11

26. Η Μελίφωνος Τερψινόη, ήτοι ανθολογία των μελωδικοτέρων εκκλησιαστικών ασμάτων των ακολουθιών Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Πάσχα κ.τ.λ. και ειρμών τινων καλοφωνικών εν τω τέλει, μελοποιηθέντων όλων τούτων, κατά διαφόρους καιρούς, υπό διαφόρων παλαιοτέρων μουσικοδιδασκάλων, μεταποιηθέντων δέ τανύν εκ του της Κωνσταντινουπόλεως εις το Λέσβιον καλούμενον σύστημα της μουσικής παρά του ιδίου εφευρετού αυτού κ. κ. Γεωργίου του Λεσβίου και ήδη το πρώτον εκδοθέντων επιμελεία και δαπάνη του σεβασμιωτάτου προέδρου της Συνόδου της Ελλάδος αγίου Ευβοίας κ. κ. Νεοφύτου και του φιλομούσου κ. κ. Σταυράκη Α. Αναγνώστου του Λεσβίου εις τόμους δύο

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168170
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Κοσμάς Δοχειαρίτης, Γεώργιος Κρής, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Λέσβιος, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κουκουζέλης, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Ιωάννης Νεοχωρίτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Μιχαήλ Καλός, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ28 / 52

27. Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος Α'

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168172
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ29α / 132

28. Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος β΄

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168173
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ29β / 130

29. Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος γ΄

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168174
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ30 / 129

30. Μουσική Μέλισσα περιέχουσα το Αργόν και Σύντομον Αναστασιματάριον

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168175
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Θεόδωρος Φωκαεύς, Πέτρος Πελοποννήσιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ31 / 65

31. Αρμονία, ήτοι ελληνικά και τουρκικά άσματα ποιηθέντα και τονισθέντα υπό Σ. Ι. Βλαχοπούλου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168176
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Σ. Ι. Βλαχόπουλος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ34 / 79

33. Μουσική Μέλισσα Τόμος Β' / Τόμος Γ'

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168178
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ32 / 37

35. Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού, Τόμος 1

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168180
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Κρης, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Ιωάννης Δαμασκηνός, Μπαλάσης ιερεύς, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γερμανός Νέων Πατρών, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Βυζάντιος, Ιωάννης Κλαδάς
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ35 / 91

36. Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, Τόμος 2

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168181
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Μελέτιος Σιναΐτης, Χουρμούζιος Χαροφύλαξ, Πέτρος Μπερεκέτης, Γεώργιος Κρής, Ιάκὢβος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Ρύσιος ιερεύς, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Κλήμης Μυτιληναίος, Δαμιανός Βατοπεδινός, Μανουήλ Χρυσάφης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ36 / 92

37. Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, Τόμος 3

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168182
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Ιωάννης Κουκουζέλης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Μπαλάσης ιερεύς, Χρυσάφης ο νέος, Μανουήλ Χρυσάφης, Κωνσταντίνος Μανουγράς, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Γερμανός Νέων Πατρών, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μελέτιος Σιναΐτης Κρής, Ιωάννης Νεοχωρίτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ37 / 93

38. Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου ενιαυτού, Τόμος 4

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168183
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Κρης, Ξένος Κορώνης, Μπαλάσης ιερεύς Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Πέτρος Εφέσιος, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Γλυκύς, Ιωάννης Κλαδάς, Ιωάννης Νεοχωρίτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Παναγίώτης Χαλάτζογλου
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ38 / 94