Πρυτανικοί Λόγοι

Σειρά uoadl:col_rectorspeeches 21527 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρυτανικοί Λόγοι
Παρουσίαση περιεχομένου:
Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται οι Πρυτανικοί Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την ανάληψη και παράδοση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Χρονική κάλυψη:
1837-1933

Φίλτρο

 

61. Λόγος εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου Κ. Παπαρρηγοπούλου τη 22 Οκτωβρίου 1872, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως αυτού

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184723
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1873

63. Λόγος περί ευεξίας και μακροβιότητος αναγνωσθείς τη 21η Οκτωβρίου 1874 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Γεωργίου Α. Μακκά, τακτικού καθηγητού της Ειδικής Νοσολογίας και Κλινικής Ιατρικής και Αρχιάτρου της Α.Μ. του Βασιλέως, διαδεχομένου την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1873-74

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184729
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1875

64. Λόγος περί Στατιστικής αναγνωσθείς τη 17 Νοεμβρίου 1874 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Παναγιώτου Ρομπότου, Πρωτοπρεσβυτέρου, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας και Ιερέως της Α. Μ. της Βασιλίσσης, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1874-1875

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184732
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1875

65. Λόγος εκφωνηθείς τη Λ.’ Νοεμβρίου 1875 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου περί των κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1874-5 πεπραγμένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184736
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1876

66. Λόγος περί του συνοικισμού των Αθηνών υπό Θησέως εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την τριακοστήν Νοεμβρίου 1875 υπό Εμμανουήλ Κόκκινου, τακτικού καθηγητού του Διοικητικού Δικαίου, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1875-76

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184737
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1880

67. Τα κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1875-1876 και την του 1876-1877 πεπραγμένα εκδιδομένα κατ’ απόφασιν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184738
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1880

68. Τα κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1875-1876 και την του 1876-1877 πεπραγμένα εκδιδομένα κατ’ απόφασιν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184739
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1880

69. Μελέται περί της οπτικής των Αρχαίων υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη Πρυτάνεως του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184740
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1878

70. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την εικοστήν έκτην Νοεμβρίου 1878 υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Παθολογίας και διευθυντού του Οφθαλμιατρείου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Νικολάω Μ. Δαμαλά, τακτικώ καθηγητή της Θεολογίας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184741
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1879

71. Λόγος περί του ιδιάζοντος χαρακτήρος και της αποστολής της Ελληνικής Εκκλησίας αναγνωσθείς τη 26 Νοεμβρίου 1878 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Νικολάου Μ. Δαμαλά, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1878-79

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184742
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1878

72. Λόγος περί των προόδων της Χειρουργίας κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου Θ. Αρεταίου, καθηγητού της Χειρουργικής Παθολογίας και Χειρουργικής Κλινικής. Τη 14 Οκτωβρίου 1879 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως αυτού

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184744
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1879

73. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη τριακοστή Νοεμβρίου 1880 υπό Θεοδώρου Αρεταίου, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Κλινικής παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Βασιλείω Λάκωνι, τακτικώ καθηγητή των Μαθηματικών

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184745
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1881

74. Περί των Αρχών της Γεωμετρίας. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Βασιλείου Λάκωνος, τακτικού καθηγητού των Μαθηματικών εγκαθισταμένου εις την Πρυτανείαν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184746
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1881

75. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη ενδεκάτη Ιανουαρίου του έτους 1881 υπό Βασιλείου Λάκωνος, τακτικού καθηγητού των Μαθηματικών, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Νικολάω Δακασκηνώ, τακτικώ καθηγητή του Γαλλικού Δικαίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184749
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1882

76. Λόγος περί των αρχαίων ανωτάτων συνεδριών της Γαλλίας εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 10 Ιανουαρίου 1882 υπό Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Αστυκού Δικαίου αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1881-82

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184751
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1882

77. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 19 Δεκεμβρίου 1882 υπό Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Δικαίου παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Παναγιώτη Γ. Κυριακώ, τακτικώ καθηγητή της Γενικής Παθολογίας και Εγκυκλοπαιδείας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184755
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1884

79. Τα κατά την τεσσαρακοστήν τέταρτην Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό Παναγιώτου Γ. Κυριακού, Πρυτάνεως

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184766
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1884

80. Πρυτανεία (Δευτέρα) Μιλτιάδου Βενιζέλου, τακτικού καθηγητού της Μαιευτικής και διευθυντού του Μαιευτηρίου. Τεσσαρακοστή Πέμπτη Πρυτανεία 1883-1884

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184770
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1885