Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Λόγος Γεωργίου Α. Μακκά, τακτικού καθηγητού της Ειδικής Νοσολογίας και Κλινικής Ιατρικής και Αρχιάτρου της Α. Μ. του Βασιλέως, παραδίδοντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού Κον Παναγιώτην Ρομπότην, καθηγητήν της Θεολογίας, τη 17 Νοεμβρίου 1874

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:183762
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1875

2. Λόγοι Πρυτάνεων του Εθν. Πανεπιστημίου εκφωνηθέντες κατά την Εορτήν της Εγκαθιδρύσεως των Αρχών αυτού εν έτεσι 1837-1856

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:185070
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικοί Λόγοι (Λόγοι Εγκαθιδρύσεως)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

3. Λόγοι Πρυτάνεων του Εθν. Πανεπιστημίου εκφωνηθέντες κατά την Εορτήν της Εγκαθιδρύσεως των Αρχών αυτού εν έτεσι 1837-1856

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:185071
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικοί Λόγοι (Λόγοι Εγκαθιδρύσεως)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

4. Λόγοι Πρυτάνεων του Εθν. Πανεπιστημίου εκφωνηθέντες κατά την Εορτήν της Εγκαθιδρύσεως των Αρχών αυτού εν έτεσι 1837-1856

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:185072
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικοί Λόγοι (Λόγοι Εγκαθιδρύσεως)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

5. Λόγος περί Στατιστικής αναγνωσθείς τη 17 Νοεμβρίου 1874 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Παναγιώτου Ρομπότου, Πρωτοπρεσβυτέρου, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας και Ιερέως της Α. Μ. της Βασιλίσσης, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1874-1875

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184732
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1875

6. Λόγος εκφωνηθείς τη Λ.’ Νοεμβρίου 1875 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου περί των κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1874-5 πεπραγμένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184736
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1876

7. Λόγος περί του συνοικισμού των Αθηνών υπό Θησέως εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την τριακοστήν Νοεμβρίου 1875 υπό Εμμανουήλ Κόκκινου, τακτικού καθηγητού του Διοικητικού Δικαίου, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1875-76

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184737
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1880

8. Τα κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1875-1876 και την του 1876-1877 πεπραγμένα εκδιδομένα κατ’ απόφασιν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184738
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1880

9. Τα κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1875-1876 και την του 1876-1877 πεπραγμένα εκδιδομένα κατ’ απόφασιν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184739
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1880

10. Μελέται περί της οπτικής των Αρχαίων υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη Πρυτάνεως του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184740
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1878

11. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την εικοστήν έκτην Νοεμβρίου 1878 υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Παθολογίας και διευθυντού του Οφθαλμιατρείου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Νικολάω Μ. Δαμαλά, τακτικώ καθηγητή της Θεολογίας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184741
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1879

12. Λόγος περί του ιδιάζοντος χαρακτήρος και της αποστολής της Ελληνικής Εκκλησίας αναγνωσθείς τη 26 Νοεμβρίου 1878 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Νικολάου Μ. Δαμαλά, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1878-79

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184742
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1878

13. Λόγος περί των προόδων της Χειρουργίας κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου Θ. Αρεταίου, καθηγητού της Χειρουργικής Παθολογίας και Χειρουργικής Κλινικής. Τη 14 Οκτωβρίου 1879 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως αυτού

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184744
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1879

14. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη τριακοστή Νοεμβρίου 1880 υπό Θεοδώρου Αρεταίου, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Κλινικής παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Βασιλείω Λάκωνι, τακτικώ καθηγητή των Μαθηματικών

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184745
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1881

15. Περί των Αρχών της Γεωμετρίας. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Βασιλείου Λάκωνος, τακτικού καθηγητού των Μαθηματικών εγκαθισταμένου εις την Πρυτανείαν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184746
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1881

16. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη ενδεκάτη Ιανουαρίου του έτους 1881 υπό Βασιλείου Λάκωνος, τακτικού καθηγητού των Μαθηματικών, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Νικολάω Δακασκηνώ, τακτικώ καθηγητή του Γαλλικού Δικαίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184749
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1882

17. Λόγος περί των αρχαίων ανωτάτων συνεδριών της Γαλλίας εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 10 Ιανουαρίου 1882 υπό Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Αστυκού Δικαίου αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1881-82

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184751
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1882

18. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 19 Δεκεμβρίου 1882 υπό Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Δικαίου παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Παναγιώτη Γ. Κυριακώ, τακτικώ καθηγητή της Γενικής Παθολογίας και Εγκυκλοπαιδείας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184755
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1884

20. Τα κατά την τεσσαρακοστήν τέταρτην Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό Παναγιώτου Γ. Κυριακού, Πρυτάνεως

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184766
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1884