Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Βίβλος καλουμένη Ευτέρπη

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168132
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ7 / 17

2. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168154
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Ιωάννης Κουκουζέλης, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Πανάρετος, Γεώργιος Κοντοπετρής, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κλαδάς, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Δαμασκηνός, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Γερμανός Νέων Πάτρων, Χρυσάφης ο νέος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Τραπεζούντιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ16 / 42

3. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168156
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κουκουζέλης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Πέτρος Βυζάντιος, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Ιωάννης Κλαδάς, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Μπαλάσης ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης, Γερμανός Νέων Πατρών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ17 / 41

4. Παράρτημα Δοξασταρίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168157
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Θεόφιλος μοναχός Μαδυτινός
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ15 / 137

5. Ανθολογία πάσης της Εκκλησιαστικής ενιαυσίου Ακολουθίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168159
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρης, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ19 / 7

7. Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος Α'

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168172
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ29α / 132

8. Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος β΄

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168173
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ29β / 130

9. Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος γ΄

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168174
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ30 / 129

10. Μουσική Μέλισσα περιέχουσα το Αργόν και Σύντομον Αναστασιματάριον

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168175
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Θεόδωρος Φωκαεύς, Πέτρος Πελοποννήσιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ31 / 65

11. Αρμονία, ήτοι ελληνικά και τουρκικά άσματα ποιηθέντα και τονισθέντα υπό Σ. Ι. Βλαχοπούλου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168176
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Σ. Ι. Βλαχόπουλος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ34 / 79

13. Μουσική Μέλισσα Τόμος Β' / Τόμος Γ'

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168178
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ32 / 37

15. Δοξαστικά του ενιαυτού των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων μελισθέντα παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168136
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ10 / 23

16. Συλλογή ιδιομέλων και απολυτικίων και άλλων τινών μελών των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, τού τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168138
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Μανουήλ πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ9 / 40

17. Αλφαβητικό σύστημα Βουκουρεστίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168140
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Βυζάντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ8 / 95

18. Δοξαστικά Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, μελισθέντα παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168141
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Γεώργιος Ογουρλός
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ11 / 71

19. Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού, Τόμος 1

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168180
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Κρης, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Ιωάννης Δαμασκηνός, Μπαλάσης ιερεύς, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γερμανός Νέων Πατρών, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Βυζάντιος, Ιωάννης Κλαδάς
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ35 / 91

20. Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, Τόμος 2

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168181
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Μελέτιος Σιναΐτης, Χουρμούζιος Χαροφύλαξ, Πέτρος Μπερεκέτης, Γεώργιος Κρής, Ιάκὢβος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Ρύσιος ιερεύς, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Κλήμης Μυτιληναίος, Δαμιανός Βατοπεδινός, Μανουήλ Χρυσάφης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ36 / 92