Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


3. Σύνοψις Καλοφωνικών Ειρμών μετά των Κρατημάτων αυτών Χερουβικών τε και Κοινωνικών της εβδομάδος μετά της Νεκρωσίμου Ακολουθίας και του Ασματικού αυτής και ωδαί πατριαρχών μελισθέντων παρά διδασκάλων παλαιών τε και νέων, νυν πρώτον εις τύπον εκδοθέν παρά Ιωάννου λαμπαδαρίου της Μεγάλης Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168164
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Μπερεκέτης, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσης ιερεύς, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ23 / 48

4. Η Πανδώρα ήτοι συλλογή εκ των νεωτέρων και ηδυτέρων εξωτερικών μελών εις τόμους δύο

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168165
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ24 / 25

5. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, τής τε μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως, έτι δέ και οκτώ καλοφωνικούς ειρμούς εν τω τέλει, τα μέν επιδιορθωθέντα, τα δέ μελοποιηθέντα και τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168166
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Ιωάννης Κουκουζέλης, Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου, Ιωάννης Κλαδάς, Μανουήλ Χρυσάφης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Χρυσάφης ο νέος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Πέτρος Βυζάντιος, Γεώργιος Κρής
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ25 / 35

6. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον τά τε χερουβικά και κοινωνικά απάσης της ενιαυσίου ακολουθίας μετά τινων μαθημάτων και δέκα καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει, τα μέν επιδιορθωθέντα, τα δέ μελοποιηθέντα και τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168168
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννησίος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Κλαδάς, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Κουκουζέλης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ26 / 76

7. Ανθολογία πάσης της ενιαυσίου εκκλησιαστικής ακολουθίας, Εσπερινού, Όρθρου τε και Λειτουργίας, τής τε μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Πάσχα. Μελισθείσα παρά διαφόρων μουσικών παλαιών τε νέων κατ' εκλογήν των εμμελεστέρων και γλαφυρωτέρων μαθημάτων

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168169
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Γεώργιος Κρής, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γερμανός Νέων Πατρών, Χρυσάφης ο νέος, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Πέτρος Βυζάντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Εφέσιος, Ιωάννης Νεοχωρίτης, Ιωάννης Κλαδάς, Σταμούλης Ζαρκινός, Μπαλάσης ιερεύς
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ27 / 11

8. Η Μελίφωνος Τερψινόη, ήτοι ανθολογία των μελωδικοτέρων εκκλησιαστικών ασμάτων των ακολουθιών Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Πάσχα κ.τ.λ. και ειρμών τινων καλοφωνικών εν τω τέλει, μελοποιηθέντων όλων τούτων, κατά διαφόρους καιρούς, υπό διαφόρων παλαιοτέρων μουσικοδιδασκάλων, μεταποιηθέντων δέ τανύν εκ του της Κωνσταντινουπόλεως εις το Λέσβιον καλούμενον σύστημα της μουσικής παρά του ιδίου εφευρετού αυτού κ. κ. Γεωργίου του Λεσβίου και ήδη το πρώτον εκδοθέντων επιμελεία και δαπάνη του σεβασμιωτάτου προέδρου της Συνόδου της Ελλάδος αγίου Ευβοίας κ. κ. Νεοφύτου και του φιλομούσου κ. κ. Σταυράκη Α. Αναγνώστου του Λεσβίου εις τόμους δύο

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168170
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Κοσμάς Δοχειαρίτης, Γεώργιος Κρής, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Λέσβιος, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κουκουζέλης, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Ιωάννης Νεοχωρίτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Μιχαήλ Καλός, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ28 / 52

9. Σύντομον Δοξαστάριον του αοιδίμου Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168050
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ2 / 66

10. Δοξαστικά μελοποιηθέντα παρά Πέτρου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168052
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ3 / 70

11. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168056
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Πέτρος Βυζάντιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ5 / 65

12. Ειρμολόγιον των Καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου μετά του συντόμου Ειρμολογίου Πέτρου πρωτοψάλτου του Βυζαντίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168059
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ6 / 85

13. Νέον Αναστασιματάριον μεταφρασθέν κατά την Νεοφανή Μέθοδον της Μουσικής

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:143809
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Βυζάντιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ1 / 3

14. Βίβλος καλουμένη Ευτέρπη

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168132
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ7 / 17

15. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168154
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Ιωάννης Κουκουζέλης, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Πανάρετος, Γεώργιος Κοντοπετρής, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κλαδάς, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Δαμασκηνός, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Γερμανός Νέων Πάτρων, Χρυσάφης ο νέος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Τραπεζούντιος
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ16 / 42

16. Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168156
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κουκουζέλης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρής, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Πέτρος Βυζάντιος, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Ιωάννης Κλαδάς, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Μπαλάσης ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης, Γερμανός Νέων Πατρών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ17 / 41

17. Παράρτημα Δοξασταρίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168157
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Θεόφιλος μοναχός Μαδυτινός
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ15 / 137

18. Ανθολογία πάσης της Εκκλησιαστικής ενιαυσίου Ακολουθίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168159
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μελουργός:
Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρης, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ19 / 7

20. Ύμνοι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Μέρος Α'

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168172
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ29α / 132