Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Αρχαιρεσίες

Σειρά uoadl:col_arxairesies1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Οι Αρχαιρεσίες αναφέρονται στη διαδικασία εκλογής των μελών της Συγκλήτου.

2. Τελετές

Σειρά uoadl:col_ceremonyphotos
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις τελετές και τις κυριότερες εκδηλώσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (όπως ενδεικτικά: αναγορεύσεις επίτιμων διδακτόρων, εγκαίνια κτιρίων διδασκαλίας και εργαστηρίων, ομιλίες πρυτάνεων, μελών του πρυτανικού συμβουλίου και καθηγητών, τελετές των Τριών Ιεραρχών, της 28ης Οκτωβρίου, της 25ης Μαρτίου, συναυλίες κ.α.)

3. Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

Σειρά uoadl:col_eggrafa1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα τα οποία δημιουργήθηκαν από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γραμματείας της Πρυτανείας και τα οποία πήραν αριθμό πρωτοκόλλου.

4. Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλητικών Επιτροπών

Σειρά uoadl:col_epitropes1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών καλύπτουν μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών θεμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Χρονικά Μαρασλείου

Σειρά uoadl:col_marchronika
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Χρονικά του Μαρασλείου Διδασκαλείου και Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας εν Αθήναις 1905-1938

6. Διδακτέα Ύλη Μαρασλείου

Σειρά uoadl:col_mardidaktea
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
1) Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Βιβλία διδαχθείσας ύλης 1935-1981, 2) Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Βιβλία διδαχθείσας ύλης 1976-1981.

7. Πρακτικά Συνεδριάσεων Μαρασλείου

Σειρά uoadl:col_marpraktika
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
1) Διδασκαλείο Αθηνών Πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων, 2) Βιβλίο Πρακτικών του Διδασκαλείου των Θηλέων, 3) Πρακτικά Πτυχιακών Εξετάσεων του Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς, 4) Πρακτικά του εν Σάμω Διδασκαλείου των Αρρένων από του σχολικού έτους 1919-1920 μέχρι 1926-1927, 5) Βιβλίο Πρακτικών Σχολικού Ταμείου Διδασκαλείου, 6) Πρόχειρα Πρακτικά Συμβουλίου Ακαδημίας, 7) Πρακτικά των Συνεδριών του Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς, 8) Πρακτικά Συνεδριάσεων Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πειραιά, 9) Πρακτικά Σχολικής Κοινότητος Μαρασλείου Διδασκαλείου, 10) Βιβλίο Πρακτικών 1926-1936, 11) Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας, 12) Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, 13) Βιβλίο Πράξεων Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 14) Βιβλίο Συνεδριάσεων Προσωπικού Μ.Π.Α., 15) Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας της Μ.Π.Α. 1935-1941, 16) Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντού, 17) Βιβλίο Πράξεων των Σχολικών Εφορειών των Ραλλείων Σχολών Πειραιώς, 18) Αντίγραφα Πράξεων της Εφορείας της Ραλλείου Ακαδημίας μέχρι της ενάρξεως της Ενιαίας Σχολικής Εφορείας, 19) Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Βιβλίο Πράξεων των πτυχιακών εξετάσεων

8. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika2
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).

9. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika3
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Νομικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).

10. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika4
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).

11. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika5
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).

12. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika6
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).

13. Πρυτανικοί Λόγοι

Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται οι Πρυτανικοί Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την ανάληψη και παράδοση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου

14. Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου

Σειρά uoadl:col_praktika1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνουν πληροφορίες για διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα του Πανεπιστημίου, ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τα κτιριακά, τις νομικές υποθέσεις, την πανεπιστημιακή περιουσία και τα κληροδοτήματα-δωρεές και ποικιλία άλλων θεμάτων. Στα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνονται και Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονομικού Συμβουλίου, Οικοδομικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών.