Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.1)

Υποφάκελος uoadl:1506085
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

2. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.2)

Υποφάκελος uoadl:1506086
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

3. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.3)

Υποφάκελος uoadl:1506092
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

4. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών (υποφάκελος 247.2)

Υποφάκελος uoadl:1506109
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

5. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 155.2)

Υποφάκελος uoadl:1506112
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

6. Ό,τι αφορά Οικονομική Διαχείριση Χρημάτων και Κινητού Υλικού (Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης), (υποφάκελος 565.3)

Υποφάκελος uoadl:1506113
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς για υλικοτεχνική υποδομή και άλλες δαπάνες

7. Αναπληρωματικές Πιστώσεις - Έκτακτες Πιστώσεις (Δάνεια - Προϋπολογισμοί), (υποφάκελος 618.4)

Υποφάκελος uoadl:1506148
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με έκτακτες ή αναπληρωματικές πιστώσεις, σύναψη δανείων κ.α.

8. Βοηθήματα προς υπαλλήλους (Χήρες κ.τ.λ...)

Υποφάκελος uoadl:125922
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε υπαλλήλους του πανεπιστημίου

9. Βοηθήματα προς υπαλλήλους (Χήρες κ.τ.λ...)

Υποφάκελος uoadl:125981
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε υπαλλήλους του πανεπιστημίου

10. Βοηθήματα προς υπαλλήλους (Χήρες κ.τ.λ...)

Υποφάκελος uoadl:125984
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε υπαλλήλους του πανεπιστημίου

11. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126447
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη μισθοδοσία καθηγητών και υπαλλήλων και άλλα σχετικά αιτήματα

12. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126459
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
μισθοδοσία καθηγητών και υπαλλήλων και άλλα σχετικά αιτήματα

13. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια), (υποφάκελος 647.2)

Υποφάκελος uoadl:126464
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη μισθοδοσία καθηγητών και υπαλλήλων και άλλα σχετικά αιτήματα

14. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126481
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126482
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126483
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126484
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126486
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126490
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126492
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο