Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ν-ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ, ΜΕΣΩ PΙΖΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810590
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητσώνη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μικροφασικός διαχωρισμός δισυσταδικών συμπολυμερών και χρήση τους στη bottom-up λιθογραφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319053
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νίκα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Εμβολιασμός πολυστυρενίου με ακραία ομάδα σε νανοσωλήνες άνθρακα μονού τοιχώματος και σύνθεση πολυθειοφαινίου με πολυσυμπύκνωση Kumada

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317205
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταθουράκη Μαρία-Μαλβίνα
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Συμπολυμερή PEO-b-poly(His-co-Sar) και PEO-b-poly(Tryptophan). Σύνθεση και ιδιότητες φθορισμού και αυτό οργάνωσης σε υδατικά διαλύματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815704
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κασιμάτη-Τζάννε Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Σύνθεση διπλά αποκρινόμενων δικτυωμένων υβριδικών τρισυσταδικών συμπολυμερών πολυαιθυλενοξειδίου, πολυκυστεΐνης και πολυϊστιδίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815682
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαθιανάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Πρότυπα πολυαιθυλένια χαμηλής πυκνότητας και κυκλικά πολυϊσοπρένια. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ρεολογία.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309311
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλακόπουλος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Πολυμερισμός Διάνοιξης Δακτυλίου με χρήση Καταλυτικών Συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309285
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κούρτη Μαρία-Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Ολοκληρωμένη συστοιχία αισθητήρων βασισμένη σε πολυμερή για την αναγνώριση πτητικών αερίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309238
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Οικονόμου Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Ανάπτυξη μοριακά αποτυπωμένων πολυμερών για εφαρμογές σε αισθητήρες χωρητικότητας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1437667
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπηλιώτη Αικατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Σύνθεση δισυσταδικών τριπολυμερών πολυ(αιθυλενοξειδίου)-b-πολυ(L-ιστιδίνη-co-L-αλανίνη) και μελέτη της επίδρασης της L-αλανίνης στη συσσωμάτωση και την δευτεροταγή δομή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665210
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυρουλάκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Τροποποίηση επιφανειών με πολυμερή για την ομοιοπολική πρόσδεση βιομορίων με φωτοχημεία αζιδίων ή χημεία <<κλικ>>

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320492
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βρεττού Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Σύνθεση δισυσταδικών τριπολυμερών πολύ(αιθυλενοξειδίου)-b-πολύ(L-ιστιδίνη-co-γλυκίνη) και μελέτη της επίδρασης της L-γλυκίνης στη συσσωμάτωση και τη δευτεροταγή δομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1663070
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαντοριναίος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Αυτο-Οργάνωση Αποκρινόμενων Συμπολυμερών Πολυ(αιθυλενοξειδίου), Πολυ(ιστιδίνης) και Πολυ(κυστεΐνης) για τον Εγκλωβισμό και την Ελεγχόμενη Αποδέσμευση Φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320148
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βάρλας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Αυτο-Οργάνωση Αποκρινόμενων Συμπολυμερών Πολυ(αιθυλενοξειδίου), Πολυ(ιστιδίνης) για τον Εγκλωβισμό και την Ελεγχόμενη Αποδέσμευση Φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666192
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασίου Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Σχηματοποίηση βιομορίων με χρήση φθοριωμένων πολυμερών και υδροφθοροαιθέρων ως διαλύτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320320
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαχαιριώτη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Στατιστικά και κατά συστάδες συμπολυμερή νορβορνενίου και κυκλοπεντενίου με μεταθετικό πολυμερισμό διάνοιξης δακτυλίου χρησιμοποιώντας καταλύτες Grubbs 1ης και 2ης γενιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319750
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρούδας Ανδρέας-Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Ανάπτυξη πολυστρωματικών υμενίων και εφαρμογή τους στη φωτονική και τους αισθητήρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316138
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργάκη Μαρία-Ισιδώρα
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Ακροδραστικά ολιγομερή και κατά συστάδες συμπολυμερή που σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου. σύνθεση, χαρακτηρισμός, συσσωμάτωση σε καλό διαλύτη και ρεολογική συμπεριφορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315626
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίτση Σπυριδούλα-Λήδα
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυλειτουργικών Συμπολυμερών Πολυαιθυλενοξειδίου, Πολυιστιδίνης και Πολυτυροσίνης. Φαινόμενα συσσωμάτωσης σε υδατικά μέσα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320039
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιάρου Ευαγγελία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Σύνθεση και χαρακτηρισμός ομοπολυπεπτιδίων και συμπολυπεπτιδίων της ιστιδίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320036
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαφείρης Αχιλλέας
Έτος εκπόνησης:
2012