Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. ROBUST PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS: THEORETICAL ASPECTS AND ALGORITHMIC COMPARATIVE EVALUATION FOR DIMENSIONALITY REDUCTION

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325113
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Αποθορυβοποίηση εικόνας μέσω του αλγορίθμου k-SVD

Διπλωματική Εργασία uoadl:1324965
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μαρκούτης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. ADAPTIVE UNMANNED VEHICLE AUTOPILOTING USING WEBRTC VIDEO ANALYSIS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1725621
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μόδας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

4. Πολυτροπική κατηγοριοποίηση βίντεο με βαθιά νευρωνικά δίκτυα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800089
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πιτταράς Νικηφόρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Πλοήγηση σε Εσωτερικούς Χώρους με Χρήση Τεχνολογίας Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319452
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίου Αικατερίνη
Μέμμου Αριστέα
Έτος εκπόνησης:
2011

6. Μελέτη και Αξιολόγηση Τεχνικών Συμπίεσης Ολοκληρωτικών Εικόνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318402
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλάς Αντώνης
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309269
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πίνο Αλέξανδρος-Στάθης
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Μοντελοποίηση της ακουστικής αναπαράστασης της τυπογραφίας εγγράφων μέσω εκφραστικής συνθετικής ομιλίας για τυφλούς και βλέποντες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309192
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσώνος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Εκτίμηση καθυστέρησης με υψηλή ακρίβεια κατά την μετάδοση ήχου σε συστήματα πραγματικού χρόνου χρησιμοποιώντας μη ακουστά πιλοτικά σήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317113
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αλεξίου Βαγγέλης
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Δυναμική στρέβλωση χρόνου για την ανάκτηση 3δ πλεγματοσειρών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317039
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βεϊνίδης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Σχεδίαση ενεργού CMOS μίκτη σε τεχνολογία 65nm

Διπλωματική Εργασία uoadl:1343402
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κωστόγιαννης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Δοκιμασία και Παρουσίαση Δωρεάν Εφαρμογών για Άτομα με Απώλεια Όρασης σε λειτουργικό Android

Διπλωματική Εργασία uoadl:2082358
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καλαμάρα Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

13. Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών για την Αποτελεσματική Μετάδοση Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315763
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σουλέ Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2011

14. Αλγόριθμοι Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης και Εξομάλυνση με χρήση της μεθόδου Dropout

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698969
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Χαρίλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Ανάπτυξη Συστήματος Αυτόματης Ταξινόμησης Όγκων Εγκεφάλου σε Πλατφόρμα Τηλεπαθολογίας με Βάση Ιστοπαθολογικές Εικόνες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316145
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξενάκη Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2012

16. Βαθμονόμηση Κάμερας με τη Χρήση των σημείων Φυγής στις Τρεις Διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316488
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σβίγγος Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2013

17. Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση με χρήση του h.264/mpeg-4 για βίντεο με μία ή περισσότερες λήψεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318197
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζιάκας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2011

18. Προσαρμοστικοί αλγόριθμοι για κατανεμημένη μάθηση σε δίκτυα ασύρματων αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319559
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χουβαρδάς Συμεών
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Ηλεκτρικά οχήματα και έξυπνα δίκτυα: ανοικτά προβλήματα και ερευνητικές κατευθύνσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317902
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Συκά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Ανάλυση Δομής και Εντοπισμός Περιοχών Κειμένου σε Ιστορικά Χειρόγραφα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1324833
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καδδάς Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική