Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η συλλογική αγωγή του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322772
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Λάζαρη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2007

2. Η συναίνεση του δικαιοπρακτικά ανίκανου ασθενούς στην ιατρική πράξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Πραγιάννη Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Η αστική ευθύνη στο νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321570
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Βράττη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Η ευθύνη του εγγυητή επί μειώσεως της οφειλής ή απαλλαγής του πρωτοφειλέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322427
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Φλέσσα Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Οι γενικοί όροι των συναλλαγών στις τραπεζικές συμβάσεις. Η ρήτρα περί οποτεδήποτε κλεισίματος του αλληλοχρέου λογαριασμού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323259
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Αγγελακοπούλου Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2004

6. Οι εργαζόμενοι στην πτώχευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323274
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Ρίζου Αριστούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Οι νέες εργασίες στη σύμβαση κατασκευής δομικού έργου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323298
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Μπαχούρος· Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2006

8. Τα ζητήματα του νέου δικαίου του ΑΚ περί της ευθύνης του πωλητή υπό το φως της κοινοτικής ρυθμίσεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323689
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Καλομοίρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2003

10. Ειδικότερα ζητήματα της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321860
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Κοντοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2005

11. Δελτία ταυτόχρονης πληρωμής (pay now card) POS, από τη σκοπιά της φύσης τους ως χρήματος και της παθολογίας των συναφών γεννωμένων τριμερών σχέσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Παπαθέου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2003

12. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου επί προσβολής της προσωπικότητας μέσω διαδικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322051
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Κορδώνιας Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2013

13. Conditio possessionis μετά την παραγραφή της αξίωσης λόγω αποβολής από τη νομή;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040717
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουμουτζής , Νίκος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

14. Συντηρητική κατάσχεση χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτου με τίτλο διαταγή πληρωμής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040718
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κράνης, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

15. Η ένωση προσώπων εργαζομένων ως θεσμός του εργατικού δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040719
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λαδάς , Δημήτρης Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

16. Περί της οριοθετήσεως της ελευθερίας της ιδιωτικής βουλήσεως στις εναλλακτικές μορφές επιλύσεως διενέξεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040863
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

17. Ο έλεγχος της ανηθικότητας των συμβάσεων franchise

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040869
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μαργαρίτης, Ευάγγελος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εταιρικό δίκαιο

18. Αποφάσεις της ΓΣ με ηρτημένη ακυρότητα λόγω ελλείψεως όρου του ενεργού και άρθρο 35β κ.ν. 2190/1920 (άκυρες αποφάσεις ΓΣ)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040886
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.

19. Η εφαρμογή των διατάξεων περί διακοπής της παραγραφής στις προθεσμίες των άρθρων 35α § 7 και 35β § 4 του κωδ. ν. 2190/1920

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040945
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μάρκου, Ιωάννης Π.

20. Άσκηση δικαιώματος κατ’ένσταση και πρόταση απαίτησης σε συμψηφισμό μετά την παρέλευση αποσβεστικής προθεσμίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1040736
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λαδογιάννης, Γεώργιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο