Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μεταβολές στο σύμπλοκο διάσπασης του νερού κατά τη μετάβαση S2 προς S3. Μελέτη με φασματοσκοπία EPR.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318905
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρυσίνα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Μελέτη του υδροξυαπατίτη ως μεταφορέα βιοδραστικών μορίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318773
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξυδάκη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Μεταλλικές και Υβριδικές Νανοδομές Χρυσού και Σιδήρου για την Διάγνωση και Θεραπεία του Καρκίνου: Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Βιολογική Αξιολόγηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδοσίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Ελληνικοί ζεόλιθοι - εφαρμογές στην κομποστοποίηση φυτικών υπολειμμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317203
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κασκούτης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας τρισαμιδοαμινικών συμπλόκων των στοιχείων μετάπτωσης σε αντιδράσεις ελεγχόμενου ριζικού πολυμερισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ραπτόπουλος Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Mελέτη των συμπλόκων [VO{Ph2P(O)NP(O)Ph2}2] και [Cu{Ph2P(O)NP(O)Ph2}2] με φασματοσκοπία EPR

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321236
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στάμος Νικόλαος - Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων Ru(II) και Ru(III) με τον υποκαταστάτη 2-(2'-πυριδυλ)κινολίνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812610
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκκάλα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Σύνθεση και χαρακτηρισμός των συμπλόκων [Re(CO)3Cl(dppz-3,6-COOΗ)] και [Re(CO)3Cl(dppz-3,6-COONa)]. Μελέτη της αλληλεπίδρασής τους με το DNA.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κονιστή Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων στοιχείων μεταπτώσεως με παράγωγα του βενζοθειαζολίου. Μελέτη της αλληλεπίδρασης των συμπλόκων με νουκλεοτίδια. In vitro διερεύνηση της βιολογικής τους δράσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309393
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυροειδή Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Σύνθεση, Δομή και Μαγνητικές Ιδιότητες Συμπλόκων του Ni(II) με οξιμικούς υποκαταστάτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320136
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντάτος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Σύνθεση, Δομή και Μαγνητικές Ιδιότητες Συμπλόκων του Cu(II) με οξιμικούς υποκαταστάτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320134
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωστόπουλος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Σύνθεση, μελέτη, χαρακτηρισμός και θεωρητικοί υπολογισμοί συμπλόκων ενώσεων των Zn2+, Cd2+ με την 2,3,9,10,16,17,23,24-τετράκις [(4,5-διμεθυλ-2,3-διιλδιθειο)-1,3-διθειολ] φθαλοκυανίνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320140
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Έλλη
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και In Vitro Αξιολόγηση Κβαντικών Τελειών για Βιολογικές Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320164
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κακαβά Μαργαρίτα
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Σύνθεση,μελέτη και χαρακτηρισμός φθαλοκυανικών ενώσεων που παράγονται παρουσία Zn2+, Cd2+ όσο και απουσία αυτών στο 1,2-δικυανο 4,5-[(4,5-προπυλεν-2,3-διιλδίθειο)-1,3-διθειολ]βενζόλιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320166
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ασημέλλης Ευστράτιος
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Μελέτη Ιδιοτήτων Νέων Μεταλλο-οργανικών Κατασκευών που Βασίζονται σε Οξαλαμιδικούς Υποκαταστάτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320155
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τάρλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Οξαλαμιδικών Μεταλλο-Υποκαταστατών ως Πρόδρομων Αντιδραστηρίων για τη Σύνθεση Μεταλλο-Οργανικών Κατασκευών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1360438
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουτζούρης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και βιολογική δραστικότητα συμπλόκων του Cu(ΙΙ) με Ph2P(O)NΗP(O)Ph2 και διιμίνες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320151
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσουκαλά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Αλληλεπίδραση των Συμπλόκων [Cu(2,2'-bis-COOEtdppz)2](BF4) και [Cu(dppz)(dppe)](BF4) με DNA Μελέτη της κυτταροτοξικής τους δράσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυράκη Αρσινόη- Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Σύνθεση, δομή και μαγνητικές ιδιότητες συμπλόκων του κοβαλτίου και του μαγγανίου με οξιμικούς υποκαταστάτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320132
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασιάδης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2011

20. Μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας του συμπλόκου [W2(μ-Br)3Br6] στην αντίδραση μεταθετικού πολυμερισμού με διάνοιξη δακτυλίου (ROMP)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315555
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρίτη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2015