Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ενζυμικά κέντρα βασισμένα σε παράγωγα κινολινονών-κουμαρινών.Μοντέλα ενώσεων συναρμογής κινολινονών με Zn(II), Cu(II) καιCo(II)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317228
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιούση Σταυρούλα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Παραγωγή υδρογόνου με ανιοντικά διθειολενικά μονομεταλλικά σύμπλοκα του Ni(II)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319326
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μοδιανάκη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων Ru(II) με υποκαταστάτες παράγωγα της πυριδυλ-κινολίνης και εφαρμογή τους σε αντιδράσεις υδρογονώσεως με μεταφορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812880
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δριτσόπουλος Βλάσσης-Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Σύνθεση, μελέτη και χαρακτηρισμός ομογενούς φωτοκαταλυτικού συστήματος Re(I)/Co για παραγωγή H2

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320138
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευσταθιάδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Μελέτη ετεροληπτικών συμπλόκων Cu(I) με ιμιδοδιφωσφινικους και διιμινικούς υποκαταστάτες ως φωτοευαισθητοποιητών σε ηλιακές κυψελίδες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1442718
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου Αγάπη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Υδρογόνωση Ανανεώσιμου Λεβουλινικού Οξέος προς γ-Βαλερολακτόνη καταλυόμενη από Σύμπλοκα του Ρουθηνίου σε Υδάτινο Περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1592644
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουστάνη Χρυσουγή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Σύνθεση,χαρακτηρισμός και μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας συμπλόκων Ni(II) και Pd(II) με υποκαταστάτες τύπου P-N-P

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320169
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κακρίδη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Υδροθερμική διάσπαση κυτταρίνης και επιπτώσεις της παρουσίας μπεντονίτη και υποστυλωμένου πηλού FAZA

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320513
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2011

9. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας συμπλόκων Ni(II) και Au(I) με υποκαταστάτες τύπου Ρ-Ν-Ρ και (Ρ,Ρ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320159
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεργίου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Σύνθεση, χαρακτηρισμός & μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας των συμπλόκων [Μ{Ph2P)2N(CH2)3Si(OCH3)3-P,P?}I2], M = Ni, Pd, σε αντιδράσεις σύζευξης Suzuki

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320142
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καψή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2011

11. Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με σύμπλοκα ρηνίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320709
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κεφαλίδη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2011

12. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων Pd(0) Σταθεροποιημένων από το Συμπολυμερές Πολυ (στυρενιο-co-4-βινυλοβενζυλο χλωρίδιο)-Ν-Lαλανίνη. Μελέτη της Καταλυτικής Ενεργότητας στην Ετερογενή Υδρογόνωση του Κυκλοεξενίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320026
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σάνη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Αντιδράσεις μεταθετικού (ΣΥΜ) πολυμερισμού κυκλοολεφινών με διμεταλλικά σύμπλοκα του βολφραμίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316221
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριάκου Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Αλλυλική αλκυλίωση με τροποποιημένες μορφές του καταλύτη του Wilkinson

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιερωνυμάκη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Καταλυτική Υδρογόνωση Ανανεώσιμων Μεθυλεστέρων Φυτικών Ελαίων σε Οργανικούς Διαλύτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318058
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καΐκα Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Καταλυτική υδρογονόλυση ανανεώσιμων λιπαρών μεθυλεστέρων φοινικικού πυρηνελαίου προς λιπαρές αλκοόλες σε υδατικό περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318056
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Οικονομάκου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2012

17. Καταλυτική δραστικότητα συμπλόκων Au(I) και Rh(I), με υποκαταστάτες τύπου P-N-P, σε αντιδράσεις υδρογόνωσης και υδροφορμυλίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318054
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωάννου Πολύδωρος-Χρυσοβαλάντης
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Σύνθεση και μελέτη δομής συναρμοτών παραγώγων φουρανονών. Ενώσεις συναρμογής τους με Ga (ΙΙΙ), Gd (ΙΙΙ), Co (ΙΙ) και Cu (ΙΙ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319998
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δεκαρίστου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Δομικές, φασματοσκοπικές και καταλυτικές ιδιότητες συμπλόκων Cu(I) και Au(Ι) με υποκαταστάτες τύπου Ρ-Ν-Ρ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317011
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρέλλη Αθηνά-Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Εκλεκτική υδρογόνωση των ανανεώσιμων μεθυλεστέρων του λινελαίου καταλυόμενη από συστήματα του λευκοχρύσου τροποποιημένα με το μετά Νατρίου ‘Αλας της τρισουλφονικής τριφαινυλοφωσφίνης σε υδατικό περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317083
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στάθης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2014