Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Νέες Πυραζολοπυριδίνες ως Πιθανοί Αναστολείς Πρωτεϊνικών Κινασών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319147
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπασταθόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Νέα ετεροκυκλικά δικετοπιπεραζινικά ανάλογα με ανασταλτική δράση έναντι της PA ενδονουκλεάσης του ιού της Influenza

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319141
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Ερωφίλη
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Πειραματική και υπολογιστική μελέτη της αλληλεπίδρασης αμινοαδαμαντανικών προσδετών με τον διαμεμβρανικό πόρο του ιοντικού διαύλου της πρωτεΐνης του ιού της influenza A/M2

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319381
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Σχεδιασμός και Σύνθεση Νέων Αμινοϋποκατεστημένων Πυραζολο[3,4-c]πυριδινών, ως Πιθανών Αναστολέων Πρωτεϊνικών Κινασών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320242
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκλεπάρη Μερόπη
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων καρβοξάμιδο παραγώγων ξανθόνης και ακριδόνης με πιθανή αντικαρκινική δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320248
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργακόπουλος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων δισυποκατεστημένων πυριμιδο[4,5-d]πυριμιδινών ως πιθανών EGFR αναστολέων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320246
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρασκευάς Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων διθειολανο-/διμερκαπτο- (θειο)μορφολινικών παραγώγων που συνδυάζουν αντιοξειδωτική, αντιυπερλιπιδαιμική και αντιδιαβητική δράση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320244
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων υποκατεστημένων αδαμαντανικών ιμιδαζολινών με αντιτρυπανοσωμιακή δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320256
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοπέρνικου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2013

9. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων τρικυκλικών νουκλεοζιτών με πιθανή κυτταροστατική δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320252
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάρμου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Φαρμακολογικός Έλεγχος Ενώσεων Με Πιθανή Ανασταλτική Δράση Του Ενζύμου β-Συνθετάση Της Κυσταθειονίνης CBS Και Σχεδιασμός Θεωρητικών Υπολογιστικών Μοντέλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320633
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαντέλ Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων ακριδινών με συμπυκνωμένο θειαζολικό δακτύλιο ως πιθανών αναστολέων τοποϊσομερασών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320240
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος- Τσούτσουβας Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων αζα-ακριδινικών παραγώγων ως αναστολέων τοποϊσομερασών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320238
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρέλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων υποκατεστημένων πυραζολοπυριδαζινών ως πιθανών αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320258
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσούκη Κλοντιάνα
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Σχεδιασμός, Σύνθεση και Φαρμακολογική Αξιολόγηση Νέων Ιμιδαζο[4,5-c]πυριδινών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320280
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καΐρης Μαρκέλος
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Σχεδιασμός, σύνθεση και φαρμακολογική αξιολόγηση νέων πολυλειτουργικών αντιυπερλιπιδαιμικών μορφολινικών και βενζοθειαζινικών ενώσεων. Προκαταρκτική φαρμακοκινητική μελέτη βενζοθειαζινικού παραγώγου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320282
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσέλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

16. Ανάπτυξη Εκλεκτικού Αναστολέα Πυραζολικού Υποστρώματος για τον Επιγενετικό Στόχο PB1(5)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315861
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρηγορίου Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Συνθεση του 25-πεπτιδίου της διαμεμβρανικής περιοχής της πρωτεΐνης Μ2 του ιού της γρίππης Α μέτρηση σταθερών σύνδεσης αμινοαδαμαντανικών παραγώγων με ισοθερμική θερμιδομετρία τιτλοδότησης και υπολογισμοί πρόσδεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319865
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ελευθεράτος Αριστοτέλης
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Αντίσταση στην Κλοπιδογρέλη: Φαρμακομεταβονομική Προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316244
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μηλιώνη Άλκηστισ Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Αλχημικοί υπολογισμοί ελεύθερης ενέργειας σύνδεσης και μετρήσεις συγγένειας σύνδεσης αμινοαδαμαντανικών προσδετών με τον διαμεμβρανικό πόρο της πρωτεΐνης influenza A/M2. Εφαρμογή στον in silico σχεδιασμό και σύνθεση δραστικών αμινοαδαμαντανικών παραγώγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315665
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δρακόπουλος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2015

20. Σύνθεση νέων ιμιδαζοπυριδινών με πιθανή δράση κατά του ερπητοϊού HHV-5

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320080
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kορισιάνος Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2016