Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Le renforcement de la presence des parlements nationaux dans l'union europenne: essai de reduction du deficit democratique ou tentative de "renationalisation" du processus institutionnel-decisionnel?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1018719
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Σολδάτος, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

2. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών. Η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής επιτροπής για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας, η πρακτική της ελληνικής επιτροπής ανταγωνισμού και οι εξελίξεις στο αμερικανικό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1018722
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Σουφλερός, Ηλίας Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

3. Obligation of the carrier to make and keep the ship seaworthy. Some comments on art.14 of the Rotterdam rules

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1018724
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Sözer, Bülent Jur.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ναυτικό δίκαιο

4. Συνδρομή του αναδυόμενου ενεργειακού δικαίου στο δυναμικά εξελισσόμενο εμπορικό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1018726
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Συνοδινός, Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

5. Ζητήματα του δικαίου της εξυγίανσης επιχειρήσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1018727
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πτωχευτικό δίκαιο

6. La périphérie du contrat de transport maritime de marchandises donnant lieu à un connaissement de charte-partie

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1018729
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Tassel, Yves
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο Θάλασσας

7. Ανάκληση καταστατικού διαχειριστή και καταγγελία Ο.Ε. υπό το νέο δίκαιο των προσωπικών εταιριών (ν.4072/2012, άρθρα 249 επ.)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1018730
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Τέλλης, Νικόλαος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εταιρικό δίκαιο

8. Η τέταρτη οδηγία Ε.Ο.Κ. και οι ισολογισμοί των ελληνικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015924
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Βερνάρδος , Αναστάσιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

9. Σαφήνεια και αντικειμενικότητα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015927
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

10. Συμβάσεις του κυριαρχούντος μετόχου με την ανώνυμη εταιρία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015930
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Ρόκας, Νικόλαος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

11. Η κατά την τελευταία τριακονταετία αντιμετώπιση από τη νομοθεσία και τη νομολογία μας της δυναμικής θέσεως των μετόχων της μειοψηφίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015933
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Λεβαντής, Ελευθέριος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

12. Θαλάσσια φορτωτική και βασική υποκείμενη σχέση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015936
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Λουκόπουλος , Ανδρέας Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ναυτικό δίκαιο

13. Η ευθύνη του χρηματιστή έναντι του πελάτη του στην περίπτωση αγοράς πλαστών μετοχών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015941
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

14. Η αυτοσύμβαση στα αξιόγραφα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015946
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αξιόγραφα

15. Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού εν Αυστρία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015951
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Σχινάς, Γεώργιος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

16. The Himalaya clause under the law of the federal republic of Germany

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015954
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Schmidt, Karsten
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

17. Σύμβαση ανταλλαγής πλοίου με εμπορεύματα του 1542

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015961
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Γκόφας, Δημήτριος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ναυτικό δίκαιο

18. Συναλλαγματική του 1705 από το τοπικό ιστορικό αρχείο Κεφαλληνίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015964
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Γκόφας , Δημήτριος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

19. Προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου επί αιτήσεως εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015966
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

20. Η απόσπαση εργατικού δυναμικού ως αθέμιτος ανταγωνισμός. Προϋποθέσεις και συνέπειες

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015970
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Λιακόπουλος, Θανάσης Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο