Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Επιλεκτική διανομή προϊόντων πολυτελείας μέσω διαδικτύου και πλατφορμών τρίτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758623
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπούκα Έλενα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Protection & Indemnity Clubs Συνεταιρισμοί Θαλάσσιας Αλληλασφάλισης Πλοιοκτητών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751605
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ροζοπούλου Αριστέα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Το Δίκαιο των Σημάτων υπό το πρίσμα της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758734
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουτζέλου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Ευθύνη από πλημμελή εκτέλεση εντολών στις επενδυτικές υπηρεσίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758870
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζαχιώτη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332576
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιοπούλου-Τριχίδου Όλγα-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017

6. Η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη στις τραπεζικές συναλλαγές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1734518
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταματίου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Ο ρόλος και η ευθύνη του Δ.Σ. στη διαχείριση των κινδύνων στην ασφαλιστική επιχείρηση, υπό το πρίσμα του Ν. 4364/2016.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1962953
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γαλάτη Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Ομαδική Ασφάλιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1913698
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. "Πτωχευτικός Νόμος και Ν. 3869/2010" (Μία συγκριτική θεώρηση του τρόπου λειτουργίας των διαδικασιών διευθέτησης εμπορικής και αστικής αφερεγγυότητας)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1604216
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδη Αικατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πτωχευτικό δίκαιο

10. Ο Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Διπλωματική Εργασία uoadl:1936199
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κάππα Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ- ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΡΗΤΡΩΝ TAKE OR PAY

Διπλωματική Εργασία uoadl:1981879
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαρή Χάρις
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως σημείο τομής με το Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1616800
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παρασκευόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η Θαλάσσια Ασφάλιση των πολεμικών κινδύνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1936761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μουζάκης Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΟΕΕ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1751832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κολιού Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Οι Κυρώσεις για την Κατάχρηση της Αγοράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1926950
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαρδέλη Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων: Η Οδηγία 2013/30 ΕΕ και το αποτύπωμα της στο καθεστώς ευθύνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2027523
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χειλάκου Στέλλα-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά το ελληνικό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2049646
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαζήσης Ζήσης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Η χρήση φρουρών ασφαλείας από τον εκμεταλλευόμενο το πλοίο για την καταπολέμηση της πειρατείας και η ευθύνη του από την δράση τους σε εμπορικά πλοία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2007407
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρες Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η Συνέλευση των Ομολογιούχων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1981873
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαθανασίου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1915379
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καπερώνη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία