Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Εμπειρική έρευνα για τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810755
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τάρε Αλμπάνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Η παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως εργαλείο της οικονομικής και λογιστικής απάτης Financial Statement Fraud (F.S.F.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837887
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γανέλης Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Η επίδραση της διαχείρισης των κερδών στην ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775658
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αποστολάκου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Η διόγκωση των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε έτη. (Μελέτη περίπτωσης Διόγκωση ελλείμματος ΙΚΑ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776387
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπανού Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις ένοπλες δυνάμεις- κλάδος στρατός ξηράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814339
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαντζάρας Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού - Ανάδειξη και αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω προτεινόμενων λύσεων με σκοπό την αξιοποίησή της ώστε η εισροή κεφαλαίων να συμβάλλει στη δημιουργία επενδύσεων για την ανάπτυξη των ΟΤΑ - Μελέτη περίπτωσης (case study): Δήμος Αιγιαλείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815676
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεντζελοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Η συσχέτιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2008-2017

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814977
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χορτατζάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στα χρόνια της κρίσης – Τρόποι αντιμετώπισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2813630
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοσμαδάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Μεθοδολογία προσδιορισμού φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814323
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαϊράμης Βάιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Το νέο πλαίσιο, η μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ και οι διαφορές των δύο λογιστικών πλαισίων καθώς και η αντιστοίχιση των ΕΛΠ με τα ΔΠΧΑ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2813683
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζετζαϊλίδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Χειραγώγηση κερδών και μακροπρόθεσμος δανεισμός πριν και μετά την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2813158
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρβανίτη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Διαχείριση κερδών των ελληνικών κρατικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2012-2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815561
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σδρόλιας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα της κρίσης. (Προοπτικές – Αδυναμίες)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815564
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλανάκης Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Χρηματοοικονομική ανάλυση της Enron για τα έτη 1996-2000

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στασινός Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες