Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Εμπειρική έρευνα για τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810755
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τάρε Αλμπάνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Η επίδραση της διαχείρισης των κερδών στην ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775658
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αποστολάκου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Η διόγκωση των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε έτη. (Μελέτη περίπτωσης Διόγκωση ελλείμματος ΙΚΑ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776387
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπανού Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις ένοπλες δυνάμεις- κλάδος στρατός ξηράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814339
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαντζάρας Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού - Ανάδειξη και αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω προτεινόμενων λύσεων με σκοπό την αξιοποίησή της ώστε η εισροή κεφαλαίων να συμβάλλει στη δημιουργία επενδύσεων για την ανάπτυξη των ΟΤΑ - Μελέτη περίπτωσης (case study): Δήμος Αιγιαλείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815676
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεντζελοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Η συσχέτιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2008-2017

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814977
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χορτατζάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στα χρόνια της κρίσης – Τρόποι αντιμετώπισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2813630
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοσμαδάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Μεθοδολογία προσδιορισμού φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814323
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαϊράμης Βάιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Το νέο πλαίσιο, η μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ και οι διαφορές των δύο λογιστικών πλαισίων καθώς και η αντιστοίχιση των ΕΛΠ με τα ΔΠΧΑ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2813683
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζετζαϊλίδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Χειραγώγηση κερδών και μακροπρόθεσμος δανεισμός πριν και μετά την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2813158
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρβανίτη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Διαχείριση κερδών των ελληνικών κρατικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2012-2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815561
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σδρόλιας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα της κρίσης. (Προοπτικές – Αδυναμίες)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815564
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλανάκης Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Χρηματοοικονομική ανάλυση της Enron για τα έτη 1996-2000

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στασινός Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Η παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως εργαλείο της οικονομικής και λογιστικής απάτης Financial Statement Fraud (F.S.F.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837887
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γανέλης Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και οι τρόποι αντιμετώπισης τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882994
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανιώτη Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Επίδραση του Κεφαλαίου Κίνησης στην Κερδοφορία των Επιχειρήσεων: Η περίπτωση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο του Παρισιού Γαλλικών Εταιρειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλοβρεντή Θεοδώρα-Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. Μέγεθος και σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και απόδοση της επιχείρησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883355
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουκορέμπα Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Η σχέση εσωτερικού ελέγχου και βιωσιμότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883578
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φυτόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Διεθνοποίηση επιχειρήσεων, στρατηγικές εισόδου στις διεθνείς αγορές και αντιμετώπιση κινδύνων: η περίπτωση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884568
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουλόπουλος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. Διοικητικά συμβούλια - διάρθρωση και επίδραση τους στην απόδοση των Ελληνικών επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883682
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπιθάκης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες