Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συνεδρίαση: 16 Ιουλίου 1875

Πρακτικά uoadl:1311
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 3 Δεκεμβρίου 1891

Πρακτικά uoadl:1505
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.1)

Υποφάκελος uoadl:1506085
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

4. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.2)

Υποφάκελος uoadl:1506086
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

5. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 457.3)

Υποφάκελος uoadl:1506092
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

6. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών (υποφάκελος 247.2)

Υποφάκελος uoadl:1506109
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

7. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 155.2)

Υποφάκελος uoadl:1506112
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

8. Ό,τι αφορά Οικονομική Διαχείριση Χρημάτων και Κινητού Υλικού (Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης), (υποφάκελος 565.3)

Υποφάκελος uoadl:1506113
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς για υλικοτεχνική υποδομή και άλλες δαπάνες

9. Αναπληρωματικές Πιστώσεις - Έκτακτες Πιστώσεις (Δάνεια - Προϋπολογισμοί), (υποφάκελος 618.4)

Υποφάκελος uoadl:1506148
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με έκτακτες ή αναπληρωματικές πιστώσεις, σύναψη δανείων κ.α.

10. Έκτακτη Συνεδρίαση: 24 Ιανουαρίου 1892

Πρακτικά uoadl:1512
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση 14η: 18 Ιανουαρίου 1965

Πρακτικά uoadl:151526
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 7 Οκτωβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:899
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:906
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 17 Δεκεμβρίου 1849

Πρακτικά uoadl:909
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Τριακοστή Τρίτη: 3 Ιουλίου 1962

Πρακτικά uoadl:9081
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 15 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:928
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 29 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:929
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:925
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:930
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:926
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο