Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στο εργατικό και στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο

Conference Proceedings uoadl:1002044 226 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Original Title:
Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στο εργατικό και στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο
Year of publication:
2002
Bib number:
524775
Usher Number:
349.3(063) EEE2000 2000