Σχέση εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου

Conference Proceedings uoadl:1002047 228 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Original Title:
Σχέση εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου
Year of publication:
1990
Bib number:
95265
Usher Number:
349.2(4-672EC)(063) ΣΕΚ1990 1990