Τόμος προς τιμήν Γεωργίου Θ. Ράμμου (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002475 2389 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τόμος προς τιμήν Γεωργίου Θ. Ράμμου (τ. 1)
Honored person or collectivity:
Rammos, Georgios Th.
Publisher:
National and Kapodistrian University of Athens. Faculty of Law
Year of publication:
1979
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
517
Bib number:
341219
Usher Number:
34(082.2) ΡαμΓ τ 1979 1

Φίλτρο

 

41. Εγγραφή κατασχέσεως και εγγραφή υποθήκης επί του αυτού ακινήτου (Συμβολή εις την ερμηνείαν του άρθρου 997 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολΔ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005047
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Real Property Law

42. Διαπλαστική απόφασις και πρόκλησις αυτής δι' ενστάσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1005051
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Main subject category:
Civil Procedure

43. Eine rechtsvergleichende Studie über die europäische Parteivernehmung - auch in bezug auf ihre Anwendung und Kodifikation in Roc

Paper in Honorific Edition uoadl:1005059
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tsai, Chanlin
Main subject category:
European law

44. Η αναστολή εκτελέσεως των τελεσίδικων αποφάσεων μετ' άσκησιν αναιρέσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1005061
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ψωμάς, Ιωάννης Γ.
Main subject category:
Civil Procedure

45. Réception des droits étrangers et unification du droit

Paper in Honorific Edition uoadl:1005064
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Zajtay , Imre
Main subject category:
International Law

46. Επί του θέματος της κυριότητος των γυναικών επί των προικώων αυτών πραγμάτων κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1005066
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dimakis, P.
Main subject category:
Greek Ancient Law

47. Τα δικονομικά αποτελέσματα της συμφωνίας περί διαιτησίας επί πολιτικής δίκης η οποία έχει το αυτό με την συμφωνίαν αντικείμενον

Paper in Honorific Edition uoadl:1005067
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Oikonomopoulos, Georgios I.
Main subject category:
Civil Procedure

48. Τινά περί της προσβολής αποφάσεως δι'ένδικων μέσων μόνον ως προς τα δικαστικά έξοδα (Συμβολή εις την ερμηνείαν του άρθρου 193 ΚΠολΔ).

Paper in Honorific Edition uoadl:1005070
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Main subject category:
Civil Procedure