Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου (τ. 1. τεύχ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002496 862 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου (τ. 1. τεύχ. 1)
Languages of Item:
Greek
Year of publication:
1924
Place of publication:
Εν Αθήναις
Number of pages:
142
Bib number:
344106
Usher Number:
34(082.2) ΕΠΕ Ι, 2