Η ενσωμάτωση της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (85/337/ΕΟΚ) στο ελληνικό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1019754 171 Read counter

Original Title:
Η ενσωμάτωση της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (85/337/ΕΟΚ) στο ελληνικό δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ευστρατίου , Παύλος Μιχαήλ Ε.
Main subject category:
Environmental Law
Pages (from-to):
599-620
The digital material of the item is not available.