Ανάπτυξη αλγορίθμων για τον υπολογισμό των επιδράσεων των σωματιδίων φυσικής προέλευσης στη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας και στο ενεργειακό ισοζύγιο

Doctoral Dissertation uoadl:1308646 395 Read counter

Unit:
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
Library of the School of Science
Deposit date:
2011-11-23
Year:
2011
Author:
Σπύρου Χρήστος
Dissertation committee:
Γεώργιος Κάλλος Καθηγ. Επιβλέπων, Νίκος Μιχαλόπουλος Καθηγ., Βασιλική Νοταρίδου Αναπλ. Καθηγ.
Original Title:
Ανάπτυξη αλγορίθμων για τον υπολογισμό των επιδράσεων των σωματιδίων φυσικής προέλευσης στη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας και στο ενεργειακό ισοζύγιο
Languages:
Greek
Summary:
The scope of this thesis is to study the processes that govern dust production,
transport and deposition of desert dust particles, the development of
parameterizations for calculating the radiative impacts of dust on limited area
models and finally the application of the system to the Mediterranean Area.
The algorithms developed redefine the areas that can act as desert dust sources
and improve the description of the physical processes that have to do with the
dust cycle in the atmosphere. Also a new radiative transfer algorithm, RRTMG,
has been modified to work in the framework of the SKIRON model for the purpose
of quantifying the direct radiative feedback of mineral dust.
The first and foremost effect of dust is the reduction of the incoming solar
radiation through scattering and absorption. During the day the amount of
energy absorbed by the dust cloud increases the heating rates of the
atmospheric layer. On the contrary during the night dust particles emit
longwave radiation towards the adjacent layers increasing their temperature.
Also the outgoing radiation is trapped between surface and dust layer which
causes heating in the lower troposphere.
The dust feedback on radiation has a profound effect on the model performance
on temperature, wind speed and precipitation. The introduction of dust
feedbacks improves the representation of the atmosphere by the model.
Keywords:
Aerosols, Desert Dust, Radiation Feedback
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
400
Number of pages:
192
document.pdf (5 MB) Open in new window