Αλληλεπίδραση του υποδοχέα διοξινών (AhR) με μικρά μόρια αγωνιστές και ανταγωνιστές. Μηχανισμοί επαγόμενης τοξικότητας και ενδοκρινική διατάραξη.

Postgraduate Thesis uoadl:1309929 182 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-07-09
Year:
2013
Author:
Λυρίτση Αντωνία
Supervisors info:
Λάζαρης Α.Χ., Νικολοπούλου-Σταμάτη Π., Πρωτόπαπα Ε.Ε.
Original Title:
Αλληλεπίδραση του υποδοχέα διοξινών (AhR) με μικρά μόρια αγωνιστές και ανταγωνιστές. Μηχανισμοί επαγόμενης τοξικότητας και ενδοκρινική διατάραξη.
Languages:
Greek
Summary:
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο υποδοχέας των διοξινών ή
αρυλοϋδρογονοανθρακικός υποδοχέας (AhR). Μεταξύ των διαφόρων περιβαλλοντικών
παραγόντων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία συγκαταλέγονται
διάφορες ομάδες χημικών ουσιών οι οποίες αν και παρουσιάζουν μία μεγάλη δομική
ποικιλότητα, έχουν ένα κοινό γνώρισμα: όλες προκαλούν διαπιστωμένα τις σοβαρές
τους τοξικές αποκρίσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη
του οργανισμού, τον AhR. Η πιο γνωστή από αυτές τις ομάδες είναι η ομάδα των
διοξινών. Η μελέτη και η κατανόηση του μηχανισμού τοξικότητας των
περιβαλλοντικών ρύπων είναι ιδιαίτερης σημασίας. Αυτό διότι υπάρχει
αποδεδειγμένη συσχέτιση της έκθεσης του ανθρώπου σε πολλούς από αυτούς τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες με την παθογένεση σοβαρών ασθενειών όπως ο
καρκίνος. Η εκτεταμένη έκθεση του ανθρώπου σε τέτοιους παράγοντες ακόμα και σε
προοδευμένες κοινωνίες τονίζει περαιτέρω τη σημασία τέτοιου είδους
τοξικολογικών μελετών. Πράγματι, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των
αρμόδιων κρατικών και διεθνών φορέων για τον περιορισμό και την ορθολογική
αντιμετώπιση των ρυπογόνων παραγόντων υψηλής τοξικότητας, οι κίνδυνοι είναι
ακόμα υπαρκτοί . Μια ιδιαίτερη διάσταση του θέματος των τοξικών επιδράσεων
συγκεκριμένων ρυπαντών στην ανθρώπινη υγεία που σχετίζεται επίσης με τη
βιολογία του AhR αφορά την ενδοκρινική διατάραξη. Υπάρχουν λοιπόν ουσίες οι
οποίες μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία ενός οργανισμού ή
στους απογόνους του, εξαιτίας μεταβολών που προκαλούν στην ανθρώπινη υγεία
καθώς μιμούνται τις ορμόνες και παρεμβαίνουν στο ορμονικό σύστημα των ανθρώπων.
Από την άλλη, η πρόοδος της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τη βιολογία του
AhR, αποκάλυψε πιθανή θετική συνεισφορά κάποιων ουσιών οι οποίες αν και
αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη μπορούν να προφυλάξουν τον οργανισμό από τις
τοξικές επιδράσεις που μπορούν να προκληθούν από την ταυτόχρονη έκθεση του
οργανισμού σε ρυπαντές.
Keywords:
Aryl hydrocarbon receptor, dioxins, pollutants, endicrine disruption, estrogen receptor
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
202
Number of pages:
68
document.pdf (1 MB) Open in new window