Λαρυγγοσκόπια Macintosh και Airtraq. Χρόνος διακοπής των θωρακικών συμπιέσεων για την επίτευξη της διασωλήνωσης

Postgraduate Thesis uoadl:1312337 122 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2014-12-03
Year:
2014
Author:
Παππά Βασιλική
Supervisors info:
κ. Νικολέττα Ιακωβίδου , Επιβλέπων κ. Λίλα Παπαδημητρίου ,κ. Θεόδωρος Ξάνθος
Original Title:
Λαρυγγοσκόπια Macintosh και Airtraq. Χρόνος διακοπής των θωρακικών συμπιέσεων για την επίτευξη της διασωλήνωσης
Languages:
Greek
Summary:
Καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη διακοπή της
λειτουργίας της αναπνοής η της κυκλοφορίας η και των δυο, με αποτέλεσμα την
ανεπαρκή παροχή οξυγονωμένου αίματος στα ζωτικά όργανα.
Υπολογίζεται ότι πάνω από 700.000 ανακοπές συμβαίνουν το χρόνο στην Ευρώπη. Η
επιβίωση αυτών μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο δεν ξεπερνά το 10.8%. η
επιβίωση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής εξαρτάται από την άμεση αναγνώριση και
αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Η αναγνώριση της πολλές φορές καθυστέρει
και μέσα σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, το 2010, παρουσίασε τις κατευθυντήριες
οδηγίες για την καρδιακή ανακοπή. Με βάση τις οδηγίες αυτές η διακοπή των
θωρακικών συμπιέσεων στα θύματα ανακοπής πρέπει να διαρκεί όσο το δυνατόν
λιγότερο. Ο ρυθμός των θωρακικών συμπιέσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 100-120
min. Για την εξασφάλιση του αεραγωγού, μόνο μικρή παύση των συμπιέσεων
συνιστάται. Ταχεία διασωλήνωση της τραχείας θα πρέπει να εκτελείται άμεσα. Η
διασωλήνωση της τραχείας αποτελεί χρυσό πρότυπο στην εξασφάλιση του αεραγωγού.
Στις συνθήκες καρδιακής ανακοπής δεν βρίσκονται πάντα γιατροί ειδικοί στη
διαχείριση του αεραγωγού. η διασωλήνωση μπορεί να χρειασθεί να πραγματοποιηθεί
από μη ειδικούς γιατρούς. Αντίπαλος μας όμως στην καρδιακή ανακοπή είναι ο
χρόνος. Η διακοπή των θωρακικών συμπιέσεων, για την επίτευξη της διασωλήνωσης,
πρέπει να είναι ελάχιστη. Οι μεγάλες παύσεις στις θωρακικές συμπιέσεις μειώνουν
την πίεση πλήρωσης των στεφανιαίων αγγείων.
Εμείς αποφασίσαμε να μελετήσουμε το χρόνο που απαιτείται για τη διακοπή των
θωρακικών συμπιέσεων σε θύμα ανακοπής, κατά τη διασωλήνωση της τραχείας από μη
ειδικούς. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το κλασσικό λαρυγγοσκόπιο
Macintoch και το νεότερο λαρυγγοσκόπιο Airtraq. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε
πρόπλασμα.
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το λαρυγγοσκόπιο
Airtraq είναι μια πιο εύκολη συσκευή στα χέρια των μη ειδικών για διασωλήνωση
της τραχείας. Από τη μελέτη μας προκύπτει ότι το ποσοστό επιτυχούς
διασωλήνωσης είναι μεγαλύτερο με το λαρυγγοσκόπιο Airtraq, αλλά και ο χρόνος
διακοπής των θωρακικών συμπιέσεων κατά τη διάρκεια ανάνηψης σε θύμα καρδιακής
ανακοπής είναι μικρότερος. Απαιτείται όμως συνεχής εκπαίδευση και εξοικείωση
των γιατρών με τη συσκευή.
Ο βασικός περιορισμός της μελέτης μας είναι ότι αυτή πραγματοποιήθηκε σε
πρόπλασμα. Ηθικοί λόγοι εμπόδισαν την πραγματοποίηση της μελέτης σε θύματα
καρδιακής ανακοπής.
Keywords:
Macintosh, Airtraq, Chest compressions, Cardiac arrest, Laryngoscope
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
41
Number of pages:
51

document.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.