Μελέτη του μεμβρανικού πρωτεώματος φυσιολογικών και καρκινικών σειρών του τραχήλου της μήτρας

Postgraduate Thesis uoadl:1312536 275 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-07-14
Year:
2016
Author:
Χρήστου Πολυξένη
Supervisors info:
Ανάγνου Νικόλαος Καθ., Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Βλάχου Αντωνία Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄, ΙΙΒΕΑΑ Παππά Καλλιόπη Επ. Καθ., Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Original Title:
Μελέτη του μεμβρανικού πρωτεώματος φυσιολογικών και καρκινικών σειρών του τραχήλου της μήτρας
Languages:
Greek
Summary:
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον τέταρτο πιο συχνό καρκίνο στις
γυναίκες. Οι μεμβρανικές πρωτεΐνες εμπλέκονται σε σημαντικές βιολογικές
διεργασίες. Απορρύθμιση της έκφρασής τους συσχετίζεται με καρκινογένεση και
μετάσταση. Παρά τη σπουδαιότητά τους, η απομόνωση και η μελέτη τους είναι
δύσκολη εξαιτίας της υψηλής υδροφοβικότητας τους. Σκοπός της μελέτης είναι η
ανάπτυξη ενός πρωτόκολλου εμπλουτισμού μεμβρανικών πρωτεϊνών και η σύγκριση της
έκφρασης των μεμβρανικών πρωτεϊνών τεσσάρων κυτταρικών σειρών τραχήλου της
μήτρας: μιας φυσιολογικής της HCK1T και τριών καρκινικών C33A (HPV-), SiHa
(HPV16+), HeLa (HPV18+), με στόχο την ανάδειξη πιθανών βιοδεικτών στον καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας.
Η απομόνωση των μεμβρανικών πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε με υπερφυγοκέντρηση, η
διαλυτοποίησή με SDS απορρυπαντικό και η πρωτεωμική ανάλυση με την μέθοδο
GeLC/MS/MS. Τα ποσοστά των μεμβρανικών πρωτεϊνών των μεμβρανικών κλασμάτων
συγκρίθηκαν με αυτά του ολικού κυτταρικού εκχυλίσματος προκειμένου να εξετασθεί
το πρωτόκολλο εμπλουτισμού που χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση των
μεμβρανικών πρωτεϊνών. Ένας σημαντικά υψηλότερος αριθμός μεμβρανικών πρωτεϊνών
ταυτοποιήθηκε στα μεμβρανικά κλάσματα συγκριτικά με αυτόν του ολικού κυτταρικού
εκχυλίσματος. Μέσω βιοπληροφορικής ανάλυσης με το λογισμικό πρόγραμμα Cytoscape
προσδιορίστηκαν τα πιθανά μοριακά μονοπάτια και οι πιθανοί μεταγραφικοί
παράγοντες που εμπλέκονται στην ρύθμιση των διαφορικά εκφραζόμενων πρωτεϊνών
των καρκινικών σειρών συγκριτικά με τη φυσιολογική κυτταρική σειρά του τραχήλου
της μήτρας.
Συμπερασματικά, αναπτύχθηκε ένα αποτελεσματικό και επαναλήψιμο πρωτόκολλο
απομόνωσης μεμβρανικών πρωτεϊνών. Οι μοναδικές ταυτοποιήσεις μεμβρανικών
πρωτεϊνών πιθανόν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ένα
δυσπρόσιτο κομμάτι του κυτταρικού πρωτεώματος και επομένως να ανοίξουν νέες
προοπτικές στην βιολογία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Συμπερασματικά,
η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει μία σημαντική δεξαμενή πιθανών βιοδεικτών και
θεραπευτικών στόχων σχετικών με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Keywords:
Πρωτεωμική, Μεμβρανικές πρωτεΐνες, Καρκίνος, Καρκίνος τραχήλου της μήτρας, Κυτταρικές σειρές
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
108
Number of pages:
82

document.pdf
2 MB
File access is restricted.