Δομικές, φασματοσκοπικές και καταλυτικές ιδιότητες συμπλόκων Cu(I) και Au(Ι) με υποκαταστάτες τύπου Ρ-Ν-Ρ

Postgraduate Thesis uoadl:1317011 429 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-03-23
Year:
2012
Author:
Δημητρέλλη Αθηνά-Σοφία
Supervisors info:
Επίκουρος Καθηγητής κ.Παναγιώτης Κυρίτσης
Original Title:
Δομικές, φασματοσκοπικές και καταλυτικές ιδιότητες συμπλόκων Cu(I) και Au(Ι) με υποκαταστάτες τύπου Ρ-Ν-Ρ
Languages:
Greek
Summary:
Ιn this thesis the synthesis of complexes Cu (I) and Au (I) bearing P-N-P
ligands has been accomplished. The complexes were characterized by three
spectroscopic methods : Visible Light Spectroscopy (UV), Infrared spectroscopy
(IR) and by Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (NMR). The three-
dimensional structure of [Cu{Ph2PS)2N}(2,2΄-bipy)], [Cu{Ph2PSe)2N}(2,2΄-bipy)],
[Cu{Ph2PSe)2N}(1,10-phen)] and [Au2Cl2{(Ph2P)2N(CHMePh)}] complexes was
determined by X-ray diffraction studies on the corresponding single crystals.
Τhe stereochemistry of the metal structure centers was compared with similar
complexes from the literature. Gold(I) complexes were tested as catalysts in
the Hydroformyliation reaction. Copper(I) and gold(I) complexes were tested in
the Suzuki-Miyaura Cross Coupling reaction as well . The catalytic activity
both of gold(I) and copper(I) complexes was poor for the corresponding
reactions. This low catalytic activity indicates that the tested complexes are
rather inactive catalysts for the Hydroformylation and Suzuki-Miyaura
Cross-Coupling reaction.
Keywords:
Suzuki-Miyaura Cross-Coupling reaction, Ηydroformylation, Complex, Ligand, Catalytic activity
Index:
Yes
Number of index pages:
6-10
Contains images:
Yes
Number of references:
43
Number of pages:
117
document.pdf (4 MB) Open in new window