Ενζυμικά κέντρα βασισμένα σε παράγωγα κινολινονών-κουμαρινών.Μοντέλα ενώσεων συναρμογής κινολινονών με Zn(II), Cu(II) καιCo(II)

Postgraduate Thesis uoadl:1317228 72 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-11-14
Year:
2012
Author:
Κιούση Σταυρούλα-Μαρία
Supervisors info:
Μαρκόπουλος Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Original Title:
Ενζυμικά κέντρα βασισμένα σε παράγωγα κινολινονών-κουμαρινών.Μοντέλα ενώσεων συναρμογής κινολινονών με Zn(II), Cu(II) καιCo(II)
Languages:
Greek
Summary:
In this thesis the synthesis and biological properties of cinolinones and
coumarin analogues is presented..
The reactivity of these compounds due to the presence of bicarbonyl functional
group, plus the mighty antimicrobial properties of cinolinones and antioxidant
properties of coumarins are being empowered by the presence of the metal ions
Zn(II), Cu(II) and Co(II) and consequently examined via their complexation
with those.
The structures of these compounds have been elucidated using elementar
analyses, magnetic susceptibility measurements with IR, and 1H NMR, 13C NMR
spectroscopic data.
Keywords:
Coumarins, Cinolinones, Coordination compounds, Metals ions
Index:
Yes
Number of index pages:
7-8
Contains images:
Yes
Number of references:
112
Number of pages:
125
document.pdf (7 MB) Open in new window