Επεξεργασία Στρατιωτικής Ορολογίας στο Σύστημα UNL του έργου UNDL Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και σε Πολύγλωσσες Εφαρμογές

Postgraduate Thesis uoadl:1317314 416 Read counter

Unit:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Library of the School of Science
Deposit date:
2015-07-06
Year:
2015
Author:
Τάσσης Στέφανος
Ηλιάκης Αντώνιος
Supervisors info:
Χριστίνα Αλεξανδρή
Original Title:
Επεξεργασία Στρατιωτικής Ορολογίας στο Σύστημα UNL του έργου UNDL Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και σε Πολύγλωσσες Εφαρμογές
Languages:
Greek
Summary:
The present research investigates the factors contributing to errors and
complications in processing military terminology in multilingual military
applications involving written or spoken texts.
The analysis concerned is focused on the Universal Language Framework (UNL) of
the United Nations UNDL Project, in particular in Universal Words constituting
military terms. Universal Words (UWs), constituting a basic unit of the UNL
Framework, enable access to multilingual documents and information, allowing
Users to communicate in their native language.
Documents and information processed within the UNL Framework may be subjected
to multilingual Information Extraction, Information Retrieval and other types
of Data Mining and Machine Translation (MT) used in military applications. The
identification, prediction and resolution of errors and complications in
processing military terminology are of special importance in the applications
concerned.
Predicting and resolving errors in processing military terminology is also
crucial in ontologies and Controlled Languages used in various types of
Human-Computer Interaction applications, Dialog Systems and Spoken Language
Processing.
For the efficiency and usability of multilingual military applications, general
multi-purpose strategies are proposed for the resolution of specified error
types, targeting to correctness, preciseness, speed and efficiency combined
with expert knowledge and the User Requirements of military personnel. The
proposed strategies include the definition of a sublanguage framework for
modern military terminology and are targeted towards the development of a
general model for interfaces, editors and language models for multilingual
military applications.
Keywords:
UNL Framework, Military terminology, UWs (Universal Words), Ontology, Controlled Languages
Index:
Yes
Number of index pages:
6-7
Contains images:
Yes
Number of references:
68
Number of pages:
129
document.pdf (2 MB) Open in new window