Μελέτη μικρομετακινήσεων Εθνικού Τριγωνομετρικού Δικτύου ευρύτερης περιοχής Αθηνών με GPS μετρήσεις

Postgraduate Thesis uoadl:1318462 806 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Library of the School of Science
Deposit date:
2016-10-21
Year:
2009
Author:
Ξυξή Μαρία
Supervisors info:
Τ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ε. Λάγιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Σ. Λόζιος, Επ. Καθηγήτης ΕΚΠΑ
Original Title:
Μελέτη μικρομετακινήσεων Εθνικού Τριγωνομετρικού Δικτύου ευρύτερης περιοχής Αθηνών με GPS μετρήσεις
Languages:
Greek
Summary:
The methods applied to newly establishing topographic precision networks were
the methods of classical geodesy, such as triangulation, measuring aspects or
combination of them using conventional instruments, such as EDM and Total
Station. These procedures require laborious and time consuming field work,
especially in large-scale applications.
The spread of global satellite positioning system (GPS-Global Positioning
System) is complete, and often replaces traditional methods of surveying both
the establishment of topographic precision networks, and applications to
specific projects and constructions. Today, GPS technology applies in many
fields, such as in current surveying, monitoring of deformations of large
technical projects, waterways, etc.
The purpose of this thesis is the remeasurement of a three-dimensional
triangulation network using GPS in Attica region, in order to draw conclusions
about the existence of deformation, a need which arose after the earthquake of
1999 focusing on Mount Parnitha.
The choice of network points was based on measurements that were made by the
Department of Geophysics - Geothermal Energy in 2005 and which consists of 16
peaks.
After data processing and adjustment of network via Leica Geo Office, the
results were the following: a) all points that were measured in the context of
the campaign HMGS 2008 (study period 2005-2008) show a general elevation of the
study area and a single shift and shift from West to East, b) signs which show
the largest displacement found in the center of the study area, show a shift
towards the north, and c) the points located in the southern part of the study
area show a shift of the order of 5-10mm.
Main subject category:
Natural disasters
Other subject categories:
Earthquakes
Databases and Information Systems
Geodesy
Keywords:
Satellite observations, Global Positioning System (GPS), Adjustment, Topographic network, Τhree-dimensional triangulation network
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
34
Number of pages:
122
document.pdf (11 MB) Open in new window