Σύνθεση, χαρακτηρισμός & μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας των συμπλόκων [Μ{Ph2P)2N(CH2)3Si(OCH3)3-P,P?}I2], M = Ni, Pd, σε αντιδράσεις σύζευξης Suzuki

Postgraduate Thesis uoadl:1320142 491 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Library of the School of Science
Deposit date:
2011-06-29
Year:
2011
Author:
Καψή Μαρία
Supervisors info:
Παναγιώτης Κυρίτσης, Επίκ. καθηγ.Επιβλέπων, Φιλιππόπουλος Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγ.,κ.Dr Ιωάννης Κώστας, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιντούτο Οργαν. Χημείας
Original Title:
Σύνθεση, χαρακτηρισμός & μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας των συμπλόκων [Μ{Ph2P)2N(CH2)3Si(OCH3)3-P,P?}I2], M = Ni, Pd, σε αντιδράσεις σύζευξης Suzuki
Languages:
Greek
Summary:
In this study, the synthesis and spectroscopic characterization of complex
compounds of the type [Μ{Ph2P)2N(CH2)3Si(OCH3)3-PP’}I2] M=Ni,Pd, has been
accomplished. The three-dimensional structure of the two complexes was
determined by X-ray crystallography. The PdII complex was immobilized on
montmorillonite (clay type), via the SiOR3 moiety of the coordinated ligand.
The catalytic activity of both the free and the immobilized PdII complex in
Suzuki coupling reactions was evaluated. The data obtained reveal some profound
advantages in using the immobilized PdII catalyst over the free PdII complex,
such as a higher product yield in the coupling reactions investigated.
Keywords:
PdII and NiII complexes, catalyst immobilization, catalysis, Suzuki coupling reactions
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
59
Number of pages:
105
document.pdf (1 MB) Open in new window