Διατήρηση Ιδιωτικότητας Δεδομένων με χρήση Τεχνικών Ανωνυμοποίησης

Graduate Thesis uoadl:1324170 169 Read counter

Unit:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Library of the School of Science
Deposit date:
2015-11-20
Year:
2015
Author:
Γανωτή Κυριακή-Αικατερίνη
Supervisors info:
Δελής Αλέξης
Original Title:
Διατήρηση Ιδιωτικότητας Δεδομένων με χρήση Τεχνικών Ανωνυμοποίησης
Languages:
Greek
Summary:
Μεγάλος όγκος δεδομένων, δημοσιεύεται από οργανισμούς, με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω έρευνα, όπως για δημογραφικά, ή άλλου είδους,
στατιστικά. Τα δεδομένα
αυτά, περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ατόμων οι οποίες δεν αποτελούν
μοναδικά
χαρακτηριστικά, όπως το όνομα ή η διεύθυνση κατοικίας, αλλά θα μπορούσαν να
οδηγήσουν
στην ταυτοποίηση τους. Παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι η ημερομηνία
γέννησης, το
φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα τέτοιου είδους στοιχεία, τα οποία
μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πληροφορίες που είναι ήδη δημοσιευμένες και να
οδηγήσουν στον ακριβή
προσδιορισμό του ατόμου. Η επίθεση που αναφέρεται ως επίθεση διασύνδεσης (link
attack
ή join attack), περιγράφει ακριβώς μια τέτοια κατάσταση. Η k-ανωνυμία
(k-anonymity) είναι
μια τεχνική αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων, η οποία βασίζεται στην τροποποίηση
των δεδομένων, αποτρέποντας την ταυτοποίηση.
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει το αντικείμενο της
ανωνυμοποίησης δεδομένων. Αφού δείξουμε πώς, συνδυάζοντας πληροφορία από
διαφορετικές βάσεις
δεδομένων, οδηγούμαστε στην ταυτοποίηση ενός ατόμου, θα δούμε τρεις αλγορίθμους
που
σχετίζονται με την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, υλοποιώντας έναν εξ’
αυτών, τον
Incognito, ο οποίος αποτελεί βάση για πολλούς μεταγενέστερους.
Keywords:
Incognito Algorithm, data anonymity, databases, k-anonymity, link attack
Index:
Yes
Number of index pages:
7,8,40,41,42
Contains images:
Yes
Number of references:
6
Number of pages:
43

document.pdf
704 KB
File access is restricted.