Το περιεχόμενο του έκτακτου ελέγχου στην ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)

Postgraduate Thesis uoadl:2691899 230 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Library of the School of Law
Deposit date:
2018-03-08
Year:
2018
Author:
Fountouli Vasiliki
Supervisors info:
1) Σωτηρόπουλος Γεώργιος, καθηγητής, τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
2) Χριστοδούλου Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής, τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
3) Βενιέρης Ιάκωβος, επίκουρος καθηγητής, τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Original Title:
Το περιεχόμενο του έκτακτου ελέγχου στην ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)
Languages:
Greek
Translated title:
Το περιεχόμενο του έκτακτου ελέγχου στην ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)
Summary:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο νομικά ζητήματα αναγόμενα στο περιεχόμενο του έκτακτου ελέγχου επί των ανωνύμων εταιριών. Ειδικότερα, εξετάζονται η έννοια, η νομική φύση, τα χαρακτηριστικά, η σημασία, οι σκοποί και η νομοθετική εξέλιξη του θεσμού του έκτακτου ελέγχου. Περαιτέρω, εξειδικεύονται τα νομιμοποιούμενα προς άσκηση του σχετικού δικαιώματος πρόσωπα και αναλύονται οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος έκτακτου ελέγχου από τους δικαιούχους. Εν συνεχεία, αναπτύσσονται ζητήματα δικονομικού δικαίου τα οποία σχετίζονται με τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου καθώς και ζητήματα αναφορικά με τον διορισμό, την αντικατάσταση και το λειτούργημα των έκτακτων ελεγκτών. Τέλος, διατυπώνονται κάποιες τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα αναφορικά με το περιεχόμενο του έκτακτου ελέγχου στην ανώνυμη εταιρία.
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Commercial Law
Company law
Keywords:
έκτακτος, έλεγχος, περιεχόμενο, ανώνυμη, εταιρία
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
47
Number of pages:
125

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ Α.Ε. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.