Διερεύνηση των Διομαδικών Σχέσεων και η επίδρασή τους στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Conference Poster uoadl:2868816 212 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Διερεύνηση των Διομαδικών Σχέσεων και η επίδρασή τους στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών σε μια σχολική μονάδα επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και τη δημιουργία τυπικών και άτυπων ομάδων. Η κάθε ομάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυναμική και διέπεται από κανόνες συμπεριφοράς, τήρηση ιεραρχίας και ανάθεση ρόλων. Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι η ανάπτυξη των διομαδικών σχέσεων ενισχύεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) μέσα από τις αθλοπαιδιές και τα ομαδικά παιχνίδια. Σκοπός της έρευνας είναι να ερμηνεύσει τις σχέσεις, που μπορεί να αναπτυχθούν μεταξύ των μαθητών/τριών και των ομάδων τους, καθώς και να διερευνήσει την επίδραση των διομαδικών σχέσεων στη συμμετοχή στο μάθημα της Φ.Α. Μέθοδος Έρευνας: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ενδελεχή ανασκόπηση βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώνεται ότι τόσο η μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων στη σχολική τάξη, όσο και ο τρόπος διάδρασης μεταξύ των μαθητών/τριών και του/της Καθηγητή/τριας Φ.A., μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον βαθμό συμμετοχής στο μάθημα της Φ.Α. [...] (Επισυνάπτεται )
Publication year:
2019-01-01
Authors:
Χρυσή ΓΙΟΒΑΝΗ ,
Ειρήνη ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ,
Νικόλαος ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ
Publisher:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)
Conference title:
5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pages:
1-2
Keywords:
Φυσική Αγωγή, Διομαδικές σχέσεις, Ενσωμάτωση, Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές
Main subject category:
Education - Sport science
Project information:
Γιοβάνη, Χ. Καμπερίδου, Ε., Πατσαντάρας, Ν. (2019). Διερεύνηση των Διομαδικών Σχέσεων και η επίδρασή τους στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Αναρτημένη Ανακοίνωση. Θεματική ενότητα: «Θεσμικές, διοικητικές, κοινωνιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις στην άσκηση και υγεία», 5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. http://sefaacongress.phed.uoa.gr/programma/analytiko-programma-sabbatoy-13-04-2019.html
team.intergroup.relations.phys.ed._.pdf (321 KB) Open in new window

 

ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, σελ. 60,61,62,139,141,167.pdf (3 MB) Open in new window